công khai ăn ngày 17/5/2019

Tổng số xuất ăn trong ngày : 169
Tổng số tiền thu : 2.028.000.
Tổng số tiền chi : 2.028.000
Tồn: KhôngChưa có lời bình nào. Bắt đầu