THÔNG BÁO LỊCH TRỰC 2/9 


 

công khai ăn ngày 20/9/2019  

Tổng số xuất ăn trong ngày: 162 Tổng số tiền thu : 2.187.000 Tổng số tiền chi : 2.187.000 Tồn: Không

thời khóa biểu năm học 2018- 2019  


Các trang: 1  2  3  4