THÔNG BÁO LỊCH TRỰC 2/9 


 

công khai ăn ngày 19/9/2019  

Tổng số xuất ăn trong ngày: 143 Tổng số tiền thu : 1.930.500 Tổng số tiền chi : 1.930.500 Tồn: Không

thời khóa biểu năm học 2018- 2019  


Pages: 1  2  3  4