Web Content Display

Tài chính công khai ngày 21/7/2018


Tổng số trẻ ăn: 20

Tổng số tiền ăn:  240.000

Tổn số tiền đã chi: 240.000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0