Nội dung bài viết

Tài chính công khai ngày 22/6/2018


Tổng số trẻ ăn: :22

Tổng số tiền ăn:  264,000

Tổn số tiền đã chi: 264,000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0