Nội dung bài viết

Tài chính công khai ngày 11/12/2017


Tổng số trẻ ăn: 153

Tổng số tiền ăn: 1.836.000 đ

Tổn số tiền đã chi: 1.836.000đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0