Nội dung bài viết

Tài chính công khai ngày 20/10/2017


Tổng số trẻ ăn: 184

Tổng số tiền ăn: 2.208.000 đ

Tổn số tiền đã chi: 2.208.000đ

Số tiền thừa (thiếu): 0

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0