Nội dung bài viết

Tài chính công khai ngày 18/9/2018

Tổng số xuất ăn: 176
Tổng số tiền ăn : 2.112,000
Đã chi: 2112,000
Tồn: 0