Xuất bản thông tin

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017- 2018

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017- 2018


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT  

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017- 2018

 

                                                                                          Đơn vị tính: trẻ em

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

208

 

 

50

 

80

78

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

208

 

 

50

 

80

78

 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

208

 

 

50

 

80

78

 

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

208

 

 

50

 

80

78

 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

208

 

 

50

 

80

78

 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

182

 

 

48

 

67

66

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

26

 

 

2

 

11

13

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

50

 

 

50

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

50

 

 

50

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

158

 

 

 

 

80

78

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

158

 

 

 

 

80

78

                                                 

                                                      Tân Việt, ngày 25  tháng 9 năm 2017

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                          (đã ký)

                                                                    Ngô Thị Sửu