Xuất bản thông tin

Công khai thông tin đội ngũ CBGVNV năm học 2017- 2018

Công khai thông tin đội ngũ CBGVNV năm học 2017- 2018


Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

      THÔNG BÁO

                       Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017- 2018

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

21

 

12

 

 

 

 

 

 

 

15

 

5

 

1

 

 

I

Giáo viên

14

- Biên chế: 7

- Hợp đồng: 7

 

 

 

10

4

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

- Biên chế: 3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

- Biên chế: 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

- Biên chế: 2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

- Biên chế: 1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

- Biên chế: 1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

- Hợp đồng: 1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

1

- Hợp đồng: 1

 

 

 

 

 

1

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                   Tân Việt, ngày 25 tháng 9 năm 2017

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                         Ngô Thị Sửu