Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2015- 2016

LỊCH CÔNG TÁC HÀNG THÁNG NĂM HỌC 2015- 2016


TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

 

  * Kế hoạch trọng tâm

 • Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.
 • Lao động VSMT, lớp học.
 • Tuyển sinh - Tựu trường.
 • Chia tách lớp theo độ tuổi.
 • Kiểm tra CSVC đầu năm, kiểm tra sĩ số phát triển.
 • Chuẩn bị cho khai giảng năm học 2015- 2016

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/8

 

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng phân công nhiệm vụ, lao độngVSMT, lớp học.

- BGH + GV.

03/8

- Tuyển sinh – Tựu trường.

- Toàn trường

04 – 07/8

- Kiểm tra CSVC đầu năm và sửa chữa

- BGH

10- 14/8

- Phân chia lớp và tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng

- BGH+ GV

17- 21/8

Kiểm tra sĩ số phát triển giáo dục

- BGH

24/8- 28/8

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới

- Toàn trường

29/8

- Tổng kết công đoàn, tổng kết năm học ngành giáo dục

- HT+ CT CĐ

31/8

- Họp hội đồng

- Toàn trường

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Huyền

 

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

 

  * Kế hoạch trọng tâm

 • Tổ chức khai giảng tại khu trung tâm.
 • Kiểm tra công tác VSATTP và huy động sĩ sỗ trẻ ra lớp.
 • Khám sức khoẻ đầu năm cho học sinh.
 • Dự giờ, kiểm tra các lớp
 • Họp phụ huynh thống nhất các khoản đóng góp
 • Tiếp tục sửa chữa CSVC đầu năm

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/9

- Lên kế hoạch

- BGH

 

03 – 04/9

- Chuẩn bị công tác khai giảng

- Toàn trường

- Khai giảng năm học mới

- Toàn trường

- Báo cáo tình hình khai giảng, CSVC

- BGH

09 – 11/9

Dự giờ, kiểm tra các lớp

- BGH

 

15/9

Họp HT+ Kế toán về việc thu- chi đầu năm

HT + KT

- Họp phụ huynh đầu năm

- BGH + GV

16/9- 17/9

- Khám sức khoẻ đầu năm cho học sinh

- HP + GVCN + Ytế

21- 24/9

- Kiểm tra sĩ số và tiếp tục sửa chữa CSVC

- BGH

25/9

- Tổ chức vui trung thu tại các lớp

- GV các lớp

29 - 30/9

- Hoàn thành các báo cáo

- BGH + HC

                                                                                 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Thị Huyền

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

 

  * Kế hoạch trọng tâm

    -   Đăng ký danh hiệu thi đua

    - Xây dựng  và duyệt kế hoạch năm học

    - Dự giờ thăm lớp, kiểm tra các bếp ăn vệ sinh ATTP, VSMT

     - Tổ chức Hội nghị CB CC VC LĐ, hoàn thành hồ sơ thi đua

     - Kỷ niệm ngày phụ nữ VN và hội thi "Cô giáo khéo tay chế biến dinh dưỡng"

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/10

- Lên kế hoạch.

- BGH

03/10

- Triển khai họp hội đồng

- toàn trường

02-05/10

- Xây dựng kế hoạch năm học

- BGH + CĐ

06/10

- Duyệt kế hoạch năm học

- CĐ+ BGH

07- 16/10

- Dự giờ, kiểm tra các bếp ăn

- BGH

15/10

- Kiểm tra các khoản đóng góp đầu năm

- BGH+ KT

17/10

- Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và hội thi "Cô giáo khéo tay chế biến dinh dưỡng"

- BGH+ CĐ

19-22/10

- Kiểm tra CSVC các điểm lẻ, vệ sinh ATTP, VSMT phòng chống dịch bệnh

BGH

23/10

- Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ

- BGH+ CĐ

26-30/10

- Hoàn thành các báo cáo và hồ sơ thi đua

- BGH+TTCM

                                                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Thị Huyền

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

  * Kế hoạch trọng tâm

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: Thao giảng, thi văn nghệ các lớp, các tổ cấp trường.

- Kiểm tra hành chính, quản lý nhà trường

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

31/10

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng.

- BGH

02 – 06/11

- Kiểm tra hành chính, quản lý nhà trường

- BGH

09- 13/11

- Thao giảng chào mừng 20/11

- BGH

16 – 19/11

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11:

+ Thi văn nghệ các lớp, các tổ

+ Nhà giáo vì người nghèo

+ Chúc mừng Cựu giáo chức

- BGH + CĐ

+ BGH+ CĐ

+ BGH + CĐ

+ BGH+ CĐ

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- BGH+ CĐ

23- 27/11

- Kiểm tra CSVC

- BGH+ KT

30/11

- Hoàn thành các báo cáo

- HBGH+ HC

                                                                                         

                                                                                HIỆU TRƯỞNG    

 

                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                  Phạm Thị Huyền       

 

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

 

  * Kế hoạch trọng tâm tháng 12:

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam: Thi đua dạy tốt

  - Cân, đo, theo dõi sức khỏe trẻ trên biểu đồ tăng trưởng

  - Dự giờ nâng cao chất lượng giáo dục, VSATTP, chất lượng bữa ăn

  - Tổ chức hội thi GVDG cấp trường

  - Đánh giá xếp loại viên chức năm 2015.

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

 

01-02/ 12

- Lên kế hoạch, triển khai họp hôi đồng

- BGH

03 - 11/12

 

- Dự giờ nâng cao chất lượng giáo dục, VS ATTP, chất lượng bữa ăn

- BGH

14- 16/12

-  Đánh giá xếp loại viên chức

 BGH

17 – 18/12

- Cân đo vào biểu đồ tăng trưởng cho học sinh.

- HP 2+ Ytế 

21- 22 /12

 

 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập QĐND VN và chúc mừng các đơn vị.

 

- BGH+ CĐ+ĐTN

 

23- 25/12

 - Thi GVDG cấp trường

 - BGH+ GV

28- 31/12

 

  - Quyết toán ngân sách năm 2015, hoàn thành các báo cáo

 -BGH+ KT

                                                                                   

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                      

                                                                                                                                                 Phạm Thị Huyền

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

 

  * Kế hoạch trọng tâm tháng 01 /2016   

  - Duy trì sĩ số và nề nếp chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

  - Sơ kết lớp, sơ kết trường, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

  - Tham gia hội vthi GVDG cấp tỉnh

  - Kiểm tra cơ sở vật chất các lớp, các điểm trường trước tết Nguyên đán

  - Tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng, mừng xuân.

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

02 / 1

04- 30/1

04- 06/1

05/1

07- 09 / 1

08/1

 

11- 13 / 1

 

13/ 1

 

14- 15 / 1

19- 20 / 1

21/1

 

26/ 1

27- 29/1

30/1

- Lên kế hoạch, triển khai họp hội đồng.

- Triển khai thực hiện một số hoạt động chuyên môn

- Sơ kết các lớp.

- Họp trực tuyến giao ban công tác tháng

- Sơ kết trường

- Dự hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016

- Chuẩn bị cho hội thi "Nữ gáo viên với văn hóa công sở" cấp cụm

- Tham gia hội thi "Nữ gáo viên với văn hóa công sở" cấp cụm tại UBND xã Tràng An

- Kiểm tra các hoạt động chuyên môn

- Hoàn thành các báo cáo

- Tham gia hội thi "Nữ gáo viên với văn hóa công sở" cấp Thị xã tại Công viên Hà Lan

- Tham gia hộ thi GVDG cấp tỉnh

- Kiểm tra CSVC các lớp, các điểm trường

- Hội nghị  sơ kết học kỳ I tại PGD

- BGH

- HP+ GVCN

- BGH+ GVCN

- BGH

- Toàn trường

- HT+ KT

 

- BGH + CĐ+ GV thi

 

- BGH + CĐ+ GV thi

 

- BGH

- BGH+ KT+ HC

- BGH + CĐ+ GV thi

 

- GV đăng ký

- BGH

- HT

                                                                                  

                               

                               

HIỆU TRƯỞNG

 

Phạm Thị Huyền

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2016

 

  * Kế hoạch trọng tâm tháng 02/2016

    - Duy trì sĩ số trẻ và nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

    -  Lên lịch phân công trực tết

    - Nghỉ tết đúng lịch, bảo vệ cơ sở vật chất an toàn

    - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

   -  Tổ chức tết trồng cây đầu xuân

   -  Làm đồ dùng đồ chơi dự thi cấp Thị xã

Lịch cụ thể

 

Ngày

 

 

Nội dung công tác

 

Đơn vị chủ trì

1- 29/2

30/01

01- 02/2

 

03- 18/2

15/2

16/2

19/2

22-26/2

 

29/2 - 01/3

 

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- Hoàn thiện các báo cáo, trang trí khẩu hiệu, dọn vệ sinh trường, lớp

- Nghỉ tết nguyên đán theo công văn

- Khai xuân, tổ chức tết trồng cây

- Dự khai mạc lê hội xuân Ngọa Vân

- Hết tết, toàn trường đi học, đi làm

- Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

- Chuẩn bị hồ sơ PC- Bộ GD kiểm tra

- Triển lãm đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp Thị xã tại Mầm non Sơn Ca Mạo Khê

- HP + GV

- BGH

- Tổ VP

 

- Toàn trường

- Toàn trường

- BHG+ CĐ

- Toàn trường

- Toàn trường

- Đội văn nghệ

- BGH+ TTCM

 

                                                                                  

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                              Phạm Thị Huyền

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 / 2016

 

* Kế hoạch trọng tâm

       - Duy trì sĩ số trẻ và nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

       - Kết hợp với y tế khám sức khỏe đợt 2 cho các cháu

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và 26/3:

+ Hội giảng mùa xuân

+ Thi "Bếp sạch, lớp đẹp"

Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01/ 3- 31/3

 

01/ 3

 

02- 08/3

 

06/3

04-12/3

17- 18/3

 

21-26/3

 

28 - 31/3

 

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- Hội thi đồ dùng đồ chơi cấp thị xã tại MN Sơn Ca

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3: Hội giảng mùa xuân

- Gặp mặt gia đình nhà giáo

- Tập huấn chức danh nghề nghiệp giáo viên

- Kết hợp với Y tế khám sức khoẻ lần 2 cho học sinh

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3: Thi "Bếp sạch, lớp đẹp"

- Hoàn thiện các báo cáo

- HP +GV

 

- BGH+ TTCM

 

- BGH+ GV+ CĐ

 

- CĐ

- HT+ KT+ CĐ

- HP2 + Y tế+ GVCN

 

- BGH+ ĐTN+ GV

 

- BGH+ HC

 

                                                                                  

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                              Phạm Thị Huyền

 

   TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 / 2016

 

* Kế hoạch trọng tâm:

       - Duy trì sĩ số trẻ và nề nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

- Tiếp tục dự giờ nâng cao chất lượng giáo dục và nuôi dưỡng.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 30- 4, 1- 5

- Thu thập minh chứng để phục vụ công tác kiểm định giáo dục

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp sáng tạo cấp trường

Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

01- 29 /4

 

 

 

- Duy trì sĩ số trẻ ra lớp, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- Thu thập các minh chứng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục

- HP+ GV

 

- Toàn trường

 

4 - 8/ 4

 

- Chấm SKKN hoặc giải pháp sáng tạo cho CSTĐ cấp trường.

- BGH+ TTCM

 

11- 14/ 4

 

- Nộp hồ sơ SKKN và Giải pháp sáng tạo về THTĐ

- BGH+ GV

- Kế toán

15/4

- Hoàn thiện các báo cáo

- BGH

19 - 22/4

- Đoàn y tế kiểm tra tháng VS ATTP

- BGH+ Y tế+ GV

21/4

 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 3

- BGH + GV

 

25 - 29/4

 

- Dự giờ, kiểm tra chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục và công tác đánh giá trẻ

- BGH+ TTCM

 

30/4- 03/5

- Nghỉ dịp lễ 30/4 và 1/5

- Toàn trường

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                                                        Phạm Thị Huyền

        TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 / 2016

  * Kế hoạch trọng tâm

 •  Duy trì nề nếp trẻ đến trường, nề nếp chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục
 • Tổ chức các hoạt động chào mừng 19/5 sinh nhật Bác và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
 • Tổ chức hội thi " Tài năng bé và cô" cấp trường
 • Đánh giá xếp loại viên chức năm học 2015- 2016
 • Hoàn thành hồ sơ thi đua
 • Tham dự tổng kết chuyên đề "Phát triển vận động cho trẻ Mầm non" cấp Thị xã
 • Tổng  kết lớp, trường.

Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

 4- 31/5

 

- Duy trì sĩ số trẻ đến trường, triển khai và thực hiện các hoạt động chuyên môn tháng

- HP+ GV

 

4- 6/5

 

- Hoàn thành các báo cáo, hồ sơ chuyển chức danh nghề nghiệp

- Tổ VP

 

9 - 13/5

    

- Chuẩn bị và tổ chức hội thi "Tài năng bé và cô cấp trường"

- Toàn trường

 

14/5

      

- Họp hội đồng đánh giá xếp loại viên chức 2016

- BGH

 

 16 - 20/5

- Hoàn thành hồ sơ thi đua, hồ sơ viên chức

- Các tổ

16-25/5

 

 

- Chuẩn bị tham dự tổng kết chuyên đề phát triển vận động cấp Thị xã, cấp tỉnh

- Bàn giao học sinh 5 tuổi cho trường Tiểu học

- BGH

 

- GV

26 - 27/5

- Tổng kết lớp

- HP + GV

   30 - 31/5

-Tổng kết trường

-Toàn trường

 

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                                                   Phạm Thị Huyền