Xuất bản thông tin

Phân công trực hè 2017

Phân công trực hè 2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107 /PC-MNTV

 

          Tân Việt, ngày  09 tháng 6  năm 2017

 

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2017

 

Kính gửi: - Các đ/c CBGVNV.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc thực hiện lịch công tác hè 2017.

Hè năm 2017 do nhu cầu học hè của phụ huynh quá ít nên nhà trường không tổ chức trông dữ trẻ trong hè. Để đảm bảo công tác  quản lý an ninh trật tự, công tác thông tin truyền thông, công tác báo cáo với cấp trên, công tác quản lý văn bản, xử lý văn bản công tác chế độ chính sách, công tác an ninh trật tự trường học …

Trường MN Tân Việt phân công nhiệm vụ công tác  quản lý của CBGVNV công tác thông tin truyền thông, công tác báo cáo  với cấp trên, công tác quản lý văn bản, xử lý văn bản, công tác chế độ chính sách, công tác  an ninh trật tự trường học hè 2017 như sau:

  1. Phân công nhiệm vụ của BGH

TT

Họ tên

Chức vụ

Ngày trực

Điểm phụ trách

     Công việc

1

Ngô Thị Sửu

HT

Thứ 2 + Thứ 5

Hổ Lao

Xem và theo dõi công văn. Xử lý công văn, chỉ đạo nhân viên thực hiện  lưu hồ sơ khi xử lý công văn.

2

Mạc Thị Phượng

Phó HT

Thứ 3 + Thứ 6

Tân Lập

Xem và theo dõi công văn. Xử lý công văn, chỉ đạo nhân viên thực hiện  lưu hồ sơ khi xử lý công văn. Phụ trách quản lý giáo viên dạy thêm học thêm.

3

Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

Thứ 4 + Thứ 7

Phúc Đa

Xem và theo dõi công văn. Xử lý công văn, chỉ đạo nhân viên thực hiện  lưu hồ sơ khi xử lý công văn.

 

II. Phân công nhiệm vụ của nhân viên Hành Chính – Kế toán.

  1. Đối với Giáo viên:

- Thời gian nghỉ phép là 2 tháng ( Tháng 6 + tháng 7).

- Giữ mối liên lạc thông suốt với BGH trong thời gian nghỉ phép.

- Không được phép tổ chức dạy thêm học thêm.

                - Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng phân công.

3. Đối với Nhân viên:

3.1. Đ/c Võ Thị Thúy Hường- nhân viên Hành chính

                - Theo dõi công văn đến,  công văn đi hàng ngày và  báo cáo BGH xử lý. Vào sổ theo dõi công văn.

- Lập, làm báo cáo, văn bản, kế hoạch khi BGH chỉ đạo.

                - Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng phân công.

3.2. Đ/c Vương Thị Phượng:

               - Hoàn thành các chế độ tiền lương, nâng bậc, thâm niên, thai sản… kịp thời cho CBGVNV trong hè.

                - Báo cáo tài chính, cơ sở vật chất…

                - Thực hiện nhiệm  vụ khi Hiệu trưởng phân công.

          4. Đối với nhân viên Bảo vệ:

TT

Họ  và tên

Điểm bảo vệ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hoan

Tân Lập

Đảm bảo an toàn tài sản trước trong sau hè.

2

Lê văn Hải

Phúc Đa

Đảm bảo an toàn tài sản trước trong sau hè.

3

Nguyễn Đức Giang

Hổ Lao

Đảm bảo an toàn tài sản trước trong sau hè.

 

Trên đây là nhiệm vụ công tác của CBGVNV trong hè 2017 của trường MN Tân Việt. đề nghị các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các đ/c CBGVNV(T/h);

- Lưu VT.

 

                           HIỆU TRƯỞNG

                               (đã ký )

                        Ngô Thị Sửu