Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình công tác tháng 09 năm 2016

Thông báo chương trình công tác tháng 09 năm 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …/TB - MNTV

                  Tân Việt, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 09 năm 2016

*)Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu cấp trên giao

-  Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức  tốt Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017.

- Tổ chức hoạt động vui tết trung thu.

-  Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và tổ chức Hội nghị CBVCLĐ.

- Tổ chức cân khám sức khỏe giai đoạn 1.

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu  cấp trên giao phó. ( NT 36%; MG 90%. Riêng 5 tuổi 100%).

- Hoàn thiện hồ sơ cá nhân trẻ đăng ký nhập học.

CBGVNV

  1.  05

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. ( CSVC, thiết bị, VS môi trường khuôn viên, trang trí khánh tiết, băng zôn, khẩu hiệu, tập văn nghệ…)

CBGVNV – phụ huynh – học sinh

  1.  06/09

- Hoàn thiện hồ sơ dồn học sinh điểm trường Tân Thành về khu Trung Tâm và niêm yết khuôn viên tài sản cố định điểm trường Tân Thành

BGH - GVNV

05 – 10/09

- Ký kết hợp đồng thực phẩm, HĐ Ga

- Tổ chức cho trẻ ăn bán trú

BGH - KT

01 – 10/09

 - Phân công  công việc cho CBGVNV

 - Lao động dọn vệ sinh, khuôn viên trường lớp, phòng làm việc. Trang trí lớp học

  - HT

 - CBGVNV

05/09

- Tổ chức học tuần đầu tiên của năm học thực hiện nề nếp TKB, ăn bán trú…

   GV

10 – 15/09

- Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ các khối lớp và tham gia chương trình vui tết trung thu

 

CBGVNV

06 – 11/09

Hoàn thiện  công tác BDTX trực tuyến qua mạng internet.

Tham dự lớp tập huấn VSATTP

CBGVNV

10 – 15/09

- Xây dựng dự thảo  kế hoạch năm học , Xây dựng quy chế thi đua, quy chế dân chủ, quy tắc ứng sử…

BGH – CĐ – TTCM

15 – 20/09

- Hoàn thiện việc xây dựng dự thảo kế hoạch chăm sóc bán trú, XHHGD, mua sắm  CSVC, thiết bị đồ dùng, đồ chơi.

 KT

15- 20

- Hoàn thành dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học và  trình PGD phê duyệt

BGH - CĐ

25 – 27/09

Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ theo dõi trẻ giai đoạn 1

Y tế - GV

25 - 27

Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học

BGH – GV

25 - 30

Tổ chức hội nghị CBVCLĐ

HĐGV - CĐ

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã Ký)

Ngô Thị Sửu