Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09 NĂM 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số: 185/KH - TrMN

                    Tân Việt, ngày 10 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 09 năm 2017

 

 
   

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Khai giảng năm học mới.

-  Họp phụ huynh đầu năm.

-  Hoàn thiện kế hoạch năm học trình Phòng Giáo dục phê duyệt

- Cân khám ức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 1

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

  1. 04/9

Tựu trường, rèn nề nếp, văn nghệ, chuẩn bị các đièu kiện chuẩn bị khai giảng, phân công cán bộ giáo viên nhân viên

 

 

BGH

CBGVNV

  05/09

Tổ chức Khai giảng năm học 2017 – 2018

Tổ chức chương trình học tập ăn bán trú

 

BGH – GV- NV

05/9 – 10/09

Xây dựng kế hoạch dự kiến thu chi đầu năm

BGH – KT - GV

10/9/15/09

Họp phụ huynh học sinh đầu năm triển khai nhiệm vụ năm học và thống nhất các khoản thu chi

BGH – GVNV - PH

11/9 – 16/9

 Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ minh chứng đón đoàn công tác đánh giá ngoài

 

- CBGVNV

15/9 – 18/9

Hoàn thiện hồ sơ biên bản họp phụ huynh và  công khai các  khoản thu chi năm học 2017 - 2018

 

 - BGH - GVNV

18/9 – 20/9

Tham dự lớp tập huấn VSATTP và y tế học đường

 

BGH – y tế - CD

19/9- 22/9 11/8

 - Hoàn thiện dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học trình Phòng Giáo dục phê duyệt.

 - Hoàn thiện dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT trình Phòng Giáo dục phê duyệt.

 

BGH – TTCM - GV

25/9  

 - Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng thiết kế bài giảng E-leảning do Phòng Giáo dục tổ chức

 BGH – GV cốt cán

28/9

- Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng Phòng họp trực tuyến

- BGH - NV

20 – 30/9

  • Cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 1

 BGH – Y tế - GV

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu