Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT  

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 64/TB - TrMN

                            Tân Việt, ngày 06 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 08 năm 2016

 

 
   

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Điều tra Phổ cập trẻ trong độ tuổi

- Dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp.

- Tuyển sinh, huy động trẻ ra lớp.

- Bồi dưỡng chuyên môn hè.

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01 – 06/08

Hoàn thiện hồ sơ trông dữ trẻ trong hè.

Hoàn thiện hồ sơ bàn giao luân chuyển Hiệu trưởng

CBGVNV

05 – 10/08

 - Phân công  công việc cho CBGVNV

 - Lao động dọn vệ sinh, khuôn viên trường lớp, phòng làm việc

  - HT

- CBGVNV

09 – 14/08

- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn hè, tham dự họp trực tuyến nghe triểm khai nhiệm vụ năm học.

CBGVNV

10 – 15/08

Rà soát thống kê CSVC, thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Lập kế hoạch tu bổ sửa chữa…

 

GV – PHT

10 – 15/08

- Điều tra trẻ trong độ tuổi

- Tuyên truyền trên loa truyền thanh

GV

15 – 18/08

- Truyển sinh, huy động trẻ ra lớp đăng ký nhập học. Tuyên truyền phụ huynh nhân dân chuẩn bị các điều kiện cho trẻ đến trường nhập học.

GV

15 – 19/08

Tham dự bồi dưỡng lớp học Chính trị do Thị ủy tổ chức

HT – PHT – CĐ

20 – 24/08

Tham dự Hội nghị tổng kết năm học của Phòng Giáo dục Đông Triều

HT – PHT - CĐ

22/08 – 31/08

- Tổ chức đón tẻ ra lớp học để rèn nề nếp, thói quen, cho trẻ làm quen với trường lớp, bạn học để chuẩn bị đón  khai giảng năm học mới

 GV

22- 31/08

Sửa chữa, tu bổ CSVC, cảnh quan, sắp sếp trang trí lớp học phòng làm việc.. chuẩn bị khai giảng đón năm học mới. ( Cắt tỉa cây, sửa bồn vệ sinh, lắp mới bóng điện, quạt, bể nước, lắp mới ô thoáng lớp học……)

CSVC

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ngô Thị Sửu