KẾ HOẠCH Chương trình công tác tháng 01 năm 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/KH - MNTV

Tân Việt, ngày 5 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 01 năm 2019

 

 
 

 

 

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019

- Đón đoàn kiểm tra toàn diện của Phòng Giáo dục.

.

+ Tổ chức Hội giảng Mừng Xuân.

- Hội nghị sơ kết học kỳ I, năm học 2018-2019.

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

Duy trì nề nếp, sĩ số duy trì phấn đấu tỷ lệ chuyên cần đạt từ 80% trở lên trong đợt rét đậm

 

Cả tháng

     - Vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên. Trang trí  lớp học theo chủ đề.

 

GV  

Cả tháng

  • - Đảm bảo VSATTP, dịch bệnh Chân – Tay Miêng; đảm bảo ATTM; không có bạo lực bạo hành

GV

Trong tháng

  • -  Bồi dưỡng chuyên môn cho CBGV, BDTX

BGH - GV

Trong tháng

 - Tổ chức lao động dọn vệ sinh  trang trí khuôn viên trường, lớp học Tuyên truyền về công tác VSMT, vệ sinh cá nhân trẻ, phòng chống dịch bệnh Tay – Chân – Miệng..

 

BGH

CBGVNV – y tế-

Trong tháng

    -  Tiếp tục thực hiện các tiết học ứng dụng CNTT mô hình lớp học Thông Minh….

 

Đ/c Hưng, Quyên, Hải, Thảo

Trong tháng

Trồng hoa, chỉnh trang khuôn viên , lớp học, công trình vệ sinh

CBGVNV

Trong tháng

-  Quán triệt CBĐV có kế hoạch hành động và cam kết thực hiện tốt các nội dung chủ đề năm 2019 và chuyên đề năm 2019 gắn với Chỉ thị 05/CT-TW

  •  

BGH – GV – NV

Tuần 2,3

Chuẩn bị các điều kiện hồ sơ minh chứng đón đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục

CBGVNV

Tuần 4

     - Đón đoàn kiểm tra Phòng Giáo dục

 

Ban KTNB – CBGVNV

Trong tháng

 - Sinh hoạt  BD chuyên môn về  kế hoạch giảng dạy của  giáo viên, giáo án On lai.

 

 

 

 

HP – TTCM – GV – NV

Trong tháng

Quán truyệt tuyên truyền CBGVNV phụ huynh nhân dân thực hiện ATGT, Phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trường hoch

BGH -GVNV

Trong tháng

Sinh hoạt chuyên môn  rút kinh nghiệm bàn về các nội dung ưu điểm và tồn tại sau đợt thi giáo viên cấp thị xã

HP - GV

Tuần 4

  • Sơ kết học kỳ 1

CBGVNV

Tuần 4

  • - Rà soát số liệu, thống kê, báo cáo giữa kỳ, năm học 2018 – 2019

BGH - GV

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu