KẾ HOẠCH Chương trình công tác tháng 11 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 259/KH - MNTV

Tân Việt, ngày 7 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 11 năm 2018

 

 
 

 

 

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Đón đoàn kiểm tra công nhận Phổ cập 2018

- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2018.

-  Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức hội thi trang trí lớp học xây dựng môi trường  lớp học - giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Tổ chức  kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và Hội diễn liên hoan văn nghệ  chào mừng 20/11

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

     - Vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên. Trang trí  lớp học theo chủ đề.

     - Duy trì sĩ số hiện có. Tiếp tục huy động trẻ ra lớp. Tăng tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên.

 

GV  

Tuần 1

  • Hoàn thiện các hồ sơ minh chứng đón doàn kiểm tra công nhận Phổ cập năm 2018

Đ/c Hồi - Hưng

Trong tháng

 - Tổ chức lao động dọn vệ sinh  trang trí khuôn viên trường, lớp học Tuyên truyền về công tác VSMT, vệ sinh cá nhân trẻ, phòng chống dịch bệnh Tay – Chân – Miệng..

 

BGH

CBGVNV – y tế-

Tuần 1

       Làm mới Cổng vườn cổ tích. Xây, nát đường đi vườn cổ tích

  • Làm mới khu vui chơi với cát cho trẻ
  • Làm mới khu nhà thư viên xanh của bé.
  • Thuê, Chặt cây xung quanh khuôn viên vưiơng mắc vào đường điện lớp học

 

  Tuần 1 và  tuần 2

 - Tổ chức hội thi trang trí môi trường lớp học lấy trẻ làm trung tâm.

   - Thi Giáo viên giỏi cấp trường.

 

 

BGH – GV- NV

Tuần 2-3

  • Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 - Hội thi  diễn văn nghệ của các khối lớp

Đại biêu - BGH – GV - Phụ huynh - Học sinh

Tuần 4

     - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

 

Ban KTNB – CBGVNV

Trong tháng

 - Sinh hoạt  BD chuyên môn về  kế hoạch giảng dạy của nhà trường, kế hoạch chủ đề, kế hoạch ngày

 

 

 

HP – TTCM – GV – NV

Tuần 4

  • Mời chuyên viên Phòng Giáo dục về bồi dưỡng chuyên môn cho CBGVNV

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu