Phân công trực tết Dương lịch năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 322 /BC- MNTV

V/v Phân công lịch trực ngày tết Dương lịch 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều;

                     - Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ;

        - Các đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã Tân Việt;

        - Các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên;

        - Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

     Thực hiện Hướng dẫn số 3453/SGDĐT ngày 28/12/2017 Về việc hướng dẫn nghỉ tết Dương lịch 2018;

        Trường MN Tân Việt phân công lịch trực ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2018 như sau:

 

Thứ/ngày

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Thứ 7: 30/12/2017

Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

01685.491.331

 

Chủ nhật:  31/12/2017

Ngô Thị Sửu

Hiệu trưởng

0983.406.565

 

Thứ 2:  01/05/2017

Mạc Thị Phượng

Phó HT

0914458467

 

         

      Trên đây là lịch phân công trực ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2018 của trường MN Tân Việt xin được báo cáo Phòng Giáo dục thị xã Đông Triều, Đảng ủy – UBND xã Tân Việt và xin được thông báo cho các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh lắm được để tiện liên hệ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);               

- Các Đ/c CBGVNV ( t/h);

- Lưu VT.

                                  HIỆU TRƯỞNG

                                       (đã ký)

 

                                   Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu