Asset Publisher

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 163/TB - MNTV

Tân Việt, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 12 năm 2016

 

 
   

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Duy trì sĩ số hiện có.

- Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá ngoài KĐCL

- Tổ chức  tọa đàm và hội diễn văn nghệ TDTT chào mừng ngày  Quân đội nhân dân Việt nam 22/12

- Tham dự hội thi  Giáo viên giỏi cấp thị xã( cơ sở)

- Khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 2

- Tham dự hội thi chế biến Dinh dưỡng: " Tiệc buppe chào năm mới 2017" cấp thị xã.

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số hiệnu có.

 

HP - GV

05  – 12/11

    - Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đánh giá ngoài KĐCL

 

Hội đồng tự đánh giá

 12 –  20

- Tổ chức các tiết thao giảng, hoạt động văn nghệ TDTT  tại các nhóm lớp, các khối, các điểm chào mừng ngày 222/12

 - Thao giảng các tiết dạy có ứng dụng mô hình lớp học Thông Minh chào mừng ngày 22/12.

 

BGH - GV

14 – 20

Tổ chức cân khám sức khỏe vào kênh biểu đồ giai đoạn 2

Y tế - GV

19- 24

- Tham dự thi lý thuyết lý thuyết GVG cấp thị xã.

- Chuyên đề Dinh dưỡng của bé cấp trường

  - PHT - GV

25 – 30/10

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch đề ra

Ban kiểm tra nội bộ

22- 24

Tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở.

BGH- NV

29 – 30

Tham dự hội thi chế biến Dinh dưỡng: " Tiệc buppe chào năm mới 2017" cấp thị xã.

 

CBGVNC

       
           

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ngô Thị Sửu