Asset Publisher

Kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017

Kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

Số: 89/QĐ-MNTV

V/v "Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017"

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                                              Tân Việt, ngày 21 tháng 9 năm 2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

        Căn cứ  công văn số  2215/SGD&ĐT ngày  08/09/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về hướng dẫn  nghiệp vụ công tác kiểm tra từ năm học 2016 – 2017;

        Căn cứ hướng dẫn số 835/HD-PGD&ĐT ngày 19/09/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều về việc V/v: "Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học từ năm học 2016-2017";

        Căn cứ Điều lệ trường MN và căn cứ vào  nhiệm vụ,  quyền hạn được giao của Hiệu trưởng.

         Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn. Hiệu trưởng trường MN Tân Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm học 2016-2017 của  trường Mầm non Tân Việt (Có danh mục các cuộc kiểm tra kèm theo).

        Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn và các thành viên của Ban kiểm tra có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện đúng quy định các nội dung kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

        Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Điều 4. Các bộ phận chuyên môn và các thành viên của Ban kiểm tra trường Mầm non Tân Việt  có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);

- Cổng TTĐT  trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

                                              TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 
   

                                                         Số: 90//KH-MNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

                   Tân Việt, ngày 21 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

NĂM HỌC 2016-2017

 

 
   

          Căn cứ Hướng dẫn số 2215/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra từ năm học 2016-2017;

           Căn cứ Hướng dẫn số 2216/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017;

  Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-TTr ngày 15/9/2016 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Ninh về thanh tra năm học 2016-2017;

           Thực hiện công văn số 834/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 về kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2016- 2017;

         Căn cứ hướng dẫn số 835/HD/PGD&ĐT Đông Triều  ngày 19/09/2016 về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học từ năm học 2016-2017

          Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 số 83/KH-TrMN ngày 15 tháng 9 năm 2016 trường mầm non Tân Việt;

          Căn cứ  vào tình hình thực tế trường MN Tân Việt xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016- 2017 cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

       - Hoạt động kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh, kiến nghị, sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

       - Tăng cường kiểm tra trách nhiệm, nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ sở giáo dục, trong việc thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân về hoạt động giáo dục; việc triển khai chủ trương đổi mới của ngành; những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận (thực hiện quy chế chuyên môn, dạy thêm học thêm, thu chi tài chính, vệ sinh an toàn thực phẩm ...

       II. NỘI DUNG KIỂM TRA

       1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động:

       *) Nội dung kiểm tra

       - Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo trường.

       - Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

       + Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

       + Các công tác được giao: Thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất… chăm sóc, nuôi dưỡng, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, Ứng dụng CNTT;

       *Đối tượng kiểm tra:

       - Các đ/c: Hưng, Vương Hường, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị  Hải,  Vũ Thị Hiên, Trần Thị Loan , Trần Thị Thủy Tiên, Hồ Thị Quy, Đàm Thị Thơm, Trần Thị Toán, Lê Thị Thảo, Bùi Thị Thao, Nguyễn Thị Bích Dậu, Lương Thị Hồng Khương

       - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 14.

       2. Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các bộ phậnVăn thư, Kê toán, Y tế.:

       *) Nội dung kiểm tra:

       - Công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng:

       + Hồ sơ chuyên môn nuôi, dạy; hồ sơ quản lý học sinh;

       + Chất lượng dạy của tổ ( tiết dạy)

       + Nền nếp sinh hoạt chuyên môn;

       + Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, BDTX;

       - Công tác tài chính, tài sản và công tác kế toán:

       + Thu, chi các khoản đóng góp của cha, mẹ học sinh và học sinh;

       + Các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị;

       + Việc quản lý và sử dụng tiền mặt;

       + Việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính;

       + Việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính.

       - Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính.

       Nội dung kiểm tra bao gồm:

       + Việc chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;

       + Việc quản lý và sử dụng con dấu;

       + Kiểm tra việc quản lý lưu giữ các hồ sơ, sổ sách hành chính, (sổ đăng bộ, quản lý phần mền nhân sự, hồ sơ nhân sự, sổ theo dõi phổ cập giáo dục, sổ nghị quyết của nhà trường, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh, GVNV, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác...).

       *) Đối tượng kiểm tra

       - Các đ/c: Võ Thị Thúy Hường, Nguyễn Toàn Thư, Vương Thị Phượng

       - Các tổ: 5 tuổi, 4 tuổi, Nhà trẻ

       - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 06.

       3. Kiểm tra công tác bán trú:

       *) Nội dung:

       - Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú của bếp ăn;

       - Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

       - Kiểm tra hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc;

       - Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

       *) Đối tượng:

       - Các đ/c: Đỗ Thị Đông, Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Thủy Tiên, Hồ Thị Quy

       - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 04

       4. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:

       *) Nội dung kiểm tra:

       + Nội dung kiểm tra quản lý của Hiệu trưởng:

       - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

       - Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

       - Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.

       - Việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

       - Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể.

       - Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

       - Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

       - Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước với, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

       - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

       - Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

       + Nội dung kiểm tra quản lý của Phó Hiệu trưởng:

       - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, kế hoạch tháng của trường học theo các bộ phận).

       - Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

       - Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.

       - Việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

       - Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể.

       - Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường

       - Việc quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

       - Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

       - Việc xây dựng, cơ sở vật chất thiết bị dạy và học.

       - Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

       - Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

       *) Đối tượng kiểm tra:

       - Các đ/c : Ngô Thị Sửu, Nguyễn Thị Hồi, và 1 HP (về bổ sung đ/c Đông nghỉ hưu).

       - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: 03

       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       1. Các biện pháp tổ chức thực hiện:

       1.1. Nâng cao trách nhiệm và trình độ chuyên môn, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ là cộng tác viên kiểm tra.

       1.2. Công khai kế hoạch kiểm tra theo quy định, hướng dẫn đối tượng kiểm tra chuẩn bị thu thập thông tin tài liệu liên quan đến nội dung để kiểm tra.

       1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xử lý sau kiểm tra. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, bộ phận không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng thời hạn các kiến nghị, quyết định xử lý...

       1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thanh tra, kiểm tra, làm cho mọi người có nhận thức đúng về công tác kiểm tra thấy rõ được quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người trong các cuộc kiểm tra.

       2. Trách nhiệm thực hiện:

       Các bộ phận chuyên môn  trường mầm non Tân Việt, cộng tác viên kiểm tra tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định.

       Đối tượng kiểm tra có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị bản báo cáo (tóm tắt) tình hình  công việc được giao theo các nội dung kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến các nội dung kiểm tra./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (t/h);

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT, TTr.

HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số90/KH-MNTV ngày 21/09/2016 của Trường MN Tân Việt)

 

STT

Đối tượng kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Thời hạn kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

- Các đ/c: Phạm Thị Kim Hưng, Vương Thu  Hường, Nguyễn Thị Quyên,

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động:

       *) Nội dung kiểm tra

       - Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo trường.

       - Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

       + Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

       + Các công tác được giao: Thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất… chăm sóc, nuôi dưỡng, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, Ứng dụng CNTT;

Năm học 2016-2017

Tháng  10, 11/2016

Ban kiểm tra nội bộ

Công đoàn

 

2

- Các đ/c: Võ Thị Thúy Hường, Nguyễn Toàn Thư, Vương Thị Phượng

       - Các tổ: 5 tuổi, 4 tuổi, Nhà trẻ

       - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện: ....

 

Kiểm tra hoạt động của các tổ, khối chuyên môn, các bộ phậnVăn thư, Kê toán, Y tế.:

       *) Nội dung kiểm tra:

       - Công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng:

       + Hồ sơ chuyên môn nuôi, dạy; hồ sơ quản lý học sinh;

       + Chất lượng dạy của tổ ( tiết dạy)

       + Nền nếp sinh hoạt chuyên môn;

       + Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, BDTX;

       - Công tác tài chính, tài sản và công tác kế toán:

       + Thu, chi các khoản đóng góp của cha, mẹ học sinh và học sinh;

       + Các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị;

       + Việc quản lý và sử dụng tiền mặt;

       + Việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính;

       + Việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính.

       - Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính.

       Nội dung kiểm tra bao gồm:

       + Việc chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến;

       + Việc quản lý và sử dụng con dấu;

       + Kiểm tra việc quản lý lưu giữ các hồ sơ, sổ sách hành chính, (sổ đăng bộ, quản lý phần mền nhân sự, hồ sơ nhân sự, sổ theo dõi phổ cập giáo dục, sổ nghị quyết của nhà trường, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh, GVNV, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác...).

Năm học 2016-2017

Tháng  12/2016

Ban kiểm tra nội bộ

Công đoàn

 

3

- Các đ/c: Đỗ Thị Đông, Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Thủy Tiên, Hồ Thị Quy

          - Tổng số cuộc kiểm tra sẽ thực hiện:

 Kiểm tra công tác bán trú:

       *) Nội dung:

       - Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bán trú của bếp ăn;

       - Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;

       - Kiểm tra hoạt động của bộ phận nuôi dưỡng, chăm sóc;

       - Kiểm tra kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

Năm học 2016-2017

Tháng  1/2017

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

4

- Các đ/c: Nguyễn Thị Hải, Vũ Thu Hiên, Trần Thị Loan , Trần Thị Thủy Tiên, Hồ Thị Quy, Đàm Thị Thơm,

 

 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động:

       *) Nội dung kiểm tra

       - Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo trường.

       - Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

       + Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

       + Các công tác được giao: Thực hiện quy

chế chuyên môn (thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất… chăm sóc, nuôi dưỡng, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, Ứng dụng CNTT;

 

Năm học 2016-2017

Tháng  2/2017

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

5

- Các đ/c: Trần Thị Toán, Lê Thị Thảo, Bùi Thị Thao, Nguyễn Thị Bích Dậu, Lương Thị Hồng Khương

 

 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động:

       *) Nội dung kiểm tra

       - Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo trường.

       - Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

       + Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

       + Các công tác được giao: Thực hiện quy chế chuyên môn (thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất… chăm sóc, nuôi dưỡng, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, Ứng dụng CNTT;

 

Năm học 2016-2017

Tháng  3/2017

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

6

- Các đ/c :Nguyễn Thị  Hồi, và 1 HP (về bổ sung đ/c Đông nghỉ hưu).

 

 Kiểm tra công tác quản lý của Phó Hiệu trưởng

+ Nội dung kiểm tra quản lý của Phó Hiệu trưởng:

       - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, kế hoạch tháng của trường học theo các bộ phận).

       - Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

       - Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.

       - Việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

       - Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể.

       - Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường

       - Việc quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

       - Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

       - Việc xây dựng, cơ sở vật chất thiết bị dạy và học.

       - Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

       - Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

 

Năm học 2016-2017

Tháng  4/2017

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

7

Đ/c Ngô Thị  Sửu

 Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng:

       *) Nội dung kiểm tra:

       + Nội dung kiểm tra quản lý của Hiệu trưởng:

       - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.

       - Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

       - Công tác quản lý nhà giáo, nhân viên, phát triển đội ngũ.

       - Việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm.

       - Quan hệ phối hợp công tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và  đoàn thể.

       - Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

       - Việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

       - Việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước với, nhà giáo, nhân viên và học sinh.

       - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

       - Việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Việc thực hiện công tác thi đua, các cuộc vận động trong ngành.

       - Công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Năm học 2016-2017

Tháng  4/2017

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

 

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                               ( Đã ký)

                                                                                                                                                           Ngô Thị Sửu