Asset Publisher

Phân công trực tết Đinh Dậu 2017

Phân công trực tết Đinh Dậu 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 09  /BC-TrMN

V/v Phân công lịch trực Tết

Nguyên đán Đinh Dậu 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

 

 

Kính gửi: - Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều;

                           - Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ;

                - Các đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã Tân Việt;

               - Các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên;

               - Các đồng chí Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thực hiện Hướng dẫn số  52/HD-PGD&ĐT ngày 16/01/2017 của phòng GD&ĐT Đông Triều về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

                     Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị. Trường MN Tân Việt phân công lịch trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 như sau:

Thứ/ngày

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Thứ 4 25/1/2017 (28/12/2016)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

01685.491.331

01266.451.067

Đ/c Hồi

Thứ 5 26/1/2017 (29/12/2016)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Phượng

Thứ 6 27/1/2017 (30/12/2016)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

01685.491.331

01266.451.067

Đ/c Thảo

Thứ 7 28/1/2017 (01/01/2017)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Sửu

Chủ Nhật 29/1/2017 (02/01/2017)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch C Đoàn  

01685.491.331

01266.451.067

Đ/c Hồi

Thứ 2/ 30/1/2017 (03/01/2017)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Phượng

Thứ 3/ 31/01/2017 (04/01/2017)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

0983.406.565

0914458467

Đ/c Thảo

Thứ 4/ 01/02/2017 (05/01/2017)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Sửu

Thứ 5/ 02/02/2017 (06/01/2017)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

01685.491.331

01266.451.067

Đ/c Hồi

Thứ 6/ 03/02/2017 (07/01/2017)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Phượng

Thứ 7 /04/02/2017 (08/01/2017)

Nguyễn Thị Hồi

Lê Thị Thảo

Phó hiệu trưởng

Chủ tịch công đoàn

01685.491.331

01266.451.067

Đ/c Thảo

Chủ nhật 05/02/2017 (09/01/2017)

Ngô Thị Sửu

Mạc Thị Phượng

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

0983.406.565

0914458467

Đ/c Phượng

         

          Trên đây là lịch phân công trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu  2017 của trường MN Tân Việt xin được báo cáo Phòng Giáo dục thị xã Đông Triều./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);              

- Các Đ/c CBGVNV (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Ngô Thị Sửu