Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18/3/ 2019

Tài chính công khai ngày 18/3/ 2019

Tổng số xuất ăn: 168
Tổng số tiền ăn : 2.016.,000 đ
Đã chi: 2.0216,000đ
Tồn: 0