Asset Publisher

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019.

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019.


                              Biểu mẫu 01

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 207/TB-MNTV

Tân Việt, ngày 25 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019.

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 100%

 100%

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 97%

 98%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 97%

 98%

 

 

Tân Việt, ngày 25 tháng 09 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ngô Thị Sửu