Asset Publisher

V/v Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn

V/v Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

Số: 232/QĐ- TrMN

V/v Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày 12 tháng 10 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

            Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 1740- SNV/ QLCC,VC, ngày 30/10/2013 của Sở nội vụ Quảng ninh về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước hạn.

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn" đối với cán bộ, viên chức trường MN Tân Việt.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3: Hội đồng thi đua, các tổ khối, các đ/c CBGVNV người lao động căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

-  Như điều 3;

- Lưu: VT.

                    

 

                           Ngô Thị Sửu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Tân Việt, ngày 12 tháng 10 năm 2018

                                

QUY CHẾ

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập thành tích

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường Mầm non Tân Việt

(Ban hành kèm theo quyết định số 232/QĐ-MNTV ngày 12/10/2018 của HT trường  MN Tân Việt)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi thực hiện

Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn và quy trình thực hiện đối với cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của CBGVNV nhà trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1) Cán bộ, viên chức trong biên chế nhà nước, được xếp lương theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

2) Những người hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000  của Chính phủ làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã được thỏa thuận trong hợp đồng xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức.

3) Bao gồm cả CBGVNV HĐ được hưởng nâng lương đúng hạn và trước hạn theo văn bản số 1226 /SNVSở nội vụ có hiệu lực từ ngày 03/7/2017.

Điều 3. Điều kiện áp dụng

Cán bộ, viên chức, người làm việc theo chế độ biên chế, hợp đồng quy định tại Điều 2 Quy chế này có đủ các điều kiện sau thì được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

            1. Các trường hợp đương nhiên được xét nâng bậc lương trước thời hạn: Lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng bằng một trong các hình thức như sau:

a) Huân chương Lao động các hạng;

b) Anh hùng Lao động;

c) Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cấp Nhà nước, giải thưởng Quốc tế;

d) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

e) Bằng khen của Bộ, Ngành, Trung ương về thành tích công tác trong năm (không tính các bằng khen về phong trào, đột xuất);

g) Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ;

2. Các trường hợp được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn: Lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ và được khen thưởng bằng một trong các hình thức như sau:

a) Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.

b) Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

c) Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

d) 2 năm liền đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở.

3. Các thành tích khen thưởng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nói trên (khoản 1 và khoản 2 của Điều 3) chỉ được tính trong thời gian giữ bậc lương đang hưởng.

4. Trong thời gian giữ bậc lương, được cấp có thẩm quyền đánh giá về kết quả đánh giá viên chức định kỳ hàng năm (theo quy định thi đua – khen thưởng) đạt từ loại khá trở lên;

5. Còn thời gian để được nâng bậc lương thường xuyên từ 01 tháng đến 12 tháng;

Chương II

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

 

Điều 4. Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn

1. Áp dụng nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với:

     Cán bộ, viên chức, người  lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Quy chế này.

Điều 5. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Không nâng 02 bậc lương liên tiếp đối với cán bộ, viên chức, người lao động  được nâng bậc lương trước thời hạn.

2.không được thực hiện hai lần nâng bậc l­ương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc l­ương.

3. Đảm bảo đúng đối tượng và các điều kiện được quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này.

4. Trong thời gian giữ bậc lương không bị Nhà trường xử lý vi phạm kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

5. Không vi phạm quy chế chuyên môn.

7. Nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngang nhau về cấp độ thành tích thì thứ tự ưu tiên như sau:

             -     Cán bộ, viên chức có tuổi đời cao, chuẩn bị nghỉ hưu.

             - Cán bộ, viên chức, người lao động có thêm những thành tích được khen thưởng, phong tặng, công nhận ở hình thức khác.

             -  Cán bộ, viên chức , người lao động chưa được nâng bậc lương sớm trong quá trình công tác.

-            Cán bộ, viên chức, người lao động  có nhiều năm công tác hơn.

-            Cán bộ, viên chức người lao động  có mức lương hệ số thấp hơn.

-            Cán bộ, viên chức người lao động  kiêm công tác Đảng, đoàn thể.

Điều 6. Quy trình xét nâng bậc lương trước thời hạn

1. Hàng năm khi nhận được thông báo của Bộ phận tổ chức cán bộ- phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, viên chức người lao động  có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Đơn vị tổ chức họp

(Thành phần: Thủ trưởng đơn vị, đại diện: cấp ủy đơn vị, Ban Chấp hành công đoàn đơn vị xem xét quyết định số lượng và danh sách cụ thể các đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định. Nội dung và kết quả họp xét tại các đơn vị phải được ghi chép bằng Biên bản và có công văn báo cáo Phòng GD&ĐT.

Điều 7. Cách tính số người được nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm.

Số người được nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm không quá 10% (Tính10% của viên chức biên chế; 10% của người lao động) tổng số cán bộ biên chế, người lao động  hiện có tại đơn vị.

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn của năm nào thì thực hiện hết
trong năm đó. Nếu đơn vị không thực hiện hết chỉ tiêu trong năm thì không được
cộng dồn vào chỉ tiêu của năm tiếp theo để tính.

Điều 8. Hồ sơ thủ tục:

Hồ sơ thủ tục về nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, viên chức gồm có:

1. Văn bản đề nghị của đơn vị. (Kèm theo danh sách)

2. Biên bản họp hội đồng xét nâng lương của cơ quan, đơn vị.

3. Quyết định nâng bậc lương hoặc bổ nhiệm ngạch lương gần nhất.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thời gian họp xét nâng lương trước hạn

Thời gian Hội đồng lương trường xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện sau khi nhận được thông báo của bộ phận tổ chức cán bộ phòng GD&ĐT.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

 Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo bộ phận kế toán nắm vững chế độ nâng bậc lương trước thời hạn trong đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch;

b) Thống kê, dự kiến danh sách và thời gian cán bộ, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn để có kế hoạch thực hiện;

c) Tổ chức họp với cấp ủy và BCH Công đoàn cùng cấp để xem xét, có ý kiến thống nhất đề nghị số người nâng lương trước thời hạn trong đơn vị;

d) Thông báo công khai danh sách những người được xét nâng bậc lương trước thời hạn trong đơn vị;

e) Giải thích những kiến nghị, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn;

f) Hoàn thành thủ tục đề nghị phòng GD&ĐT xem xét  gửi lên cấp trên và ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

Điều 11. Thời gian áp dụng:

     Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại Quy chế này được áp dụng từ tháng 10 năm 2018.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Bản Quy chế này được phổ biến đến cán bộ, viên chức và được công khai trong Trường và làm căn cứ thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Bãi bỏ các quy định của Trường trước đây có nội dung trái với văn bản này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ĐT (b/c);

- CBGVNV (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Sửu