CÔNG KHAI XUẤT ĂN NGÀY 25/01/2021 

- Tổng xuất ăn: 156 - Tổng số tiền: 2,106,000 đ - Đã chi: 2.106.000 đ - Tồn: 0 đ