THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: …TB - MNTV

                 Tân Việt, ngày 09 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016

 

 
   

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

-  Duy trì sĩ số hiện có.

- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ lần 1

-  Chuẩn bị các điều kiện  về hồ sơ minh chứng đón đoàn kiểm tra kỹ thuật KĐCL lần 2.

- Tổ chức hoạt động văn nghệ TDTT  tại các nhóm lớp, các khối, các điểm chào mừng ngày 20/10 - Thao giảng các tiết dạy chào mừng ngày 20/10.

-  Đón đoàn kiểm tra  của Phòng Giáo dục  về kiểm tra  nhiệm vụ năm học

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số hiệnu có.

- Hoàn thành hệ thống phần mềm Phổ cập

CBGVNV

05 – 12/10

- Chuẩn bị tốt các điều kiện  về hồ sơ minh chứng để  đón đoàn kiểm tra kỹ thuật KĐCL lần 2

 

CBGVNV

  1. - 22/10  

-  Đón đoàn kiểm tra  của Phòng Giáo dục  về kiểm tra  nhiệm vụ năm học

 

BGH - GVNV

 15 –  25

- Tổ chức hoạt động văn nghệ TDTT  tại các nhóm lớp, các khối, các điểm chào mừng ngày 20/10 - Thao giảng các tiết dạy chào mừng ngày 20/10.

 

BGH - GVNV

25 – 30

 - Hoàn thiện tiếp các minh chứng – báo cáo tự đánh giá và đề nghị PGD về kiểm tra kỹ thuật lại

 

  - HT - PHT

 - CBGVNV

25 – 30/09

- Tổ chức khám sức khỏe học sinh lần 1

   Trạm y tế - GV – NV y tế

25 – 30/10

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch đề ra

Ban kiểm tra nội bộ

       
           

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT;

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Ngô Thị Sửu

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.