Phân công lịch trực của Tổ công tác phòng chống dịch chống bệnh dịch Covid-19

Phân công lịch trực của Tổ công tác phòng chống dịch chống bệnh
dịch Covid-19 đợt nghỉ học từ 30/3- 15/04/2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Số: 58 /PC-MNTV

Tân Việt, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v Phân công lịch trực của Tổ công

 

tác phòng chống dịch chống bệnh

 

dịch Covid-19 đợt nghỉ học

 

 

từ 30/3- 15/04/2020

 

       

 

Kính gửi: - Các đ/c CBGVNV;

                                                                                           - Các bậc phụ huynh học sinh

Căn cứ Chỉ thị 35/CT-TU ngày 27/3/2020về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đợt cao điểm dịch CoVid 19; Chỉ thị 06 của Bộ Y tế; văn bản số 1757/UNBD tỉnh về Tăng cường chống dịch trong cộng đồng; Công điện khẩn 04 của tỉnh Quảng Ninh về nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch;

Công văn số 182/UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020, của UBND thị xã Đông Triềuvề Phòng chống dịch CoVid; Công văn số 452/UBND ngày 28/02/2020; Số 735- UBND thị xã về tăng cường phòng chống dịch; Số 800/UBND ngày 26/3/2020 về tực hiện nghiêm công điện khẩn số 04 của tỉnh; Số 805/UBND thị xã ngày 28/3; Số 780 của UBND thị xã…

Số 716/SGD ngày 25/3/2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến 15/3/2020 để phòng chống dịch; Số 737/SGD&ĐT ngày 27/3/2020 về thực hiện Công điện số 04 của tỉnh.

Căn cứ vào công văn chỉ đạo số 48/PGD ngày 30/01/2020 về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người trong đơn vj; Căn cứ kế hoạch số 50-KH/PGD ngày 30/01/2020 của Phòng Giáo dục về Tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; căn cứ công văn số 54/PGD&ĐT ngày 31/01/2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Căn cứ công văn số 148/PGD&ĐT ngày 28/02/2020 của phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh và cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Cvid-19 và; Số 179/PGD&ĐT ngày 9/3 về Chỉ đạo Phòng chống dịch; Số 184-PGD ngày 10/3 về kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch CoVid;

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-MNTV ngày 30/01/2020 và Kế hoạch số 18/KH-MNTV ngày 30/01/2020 của trường MN Tân Việt. Nay trường MN Tân Việt tiếp tục phân công nhiệm vụ trực 24/7 cho các thành viên tổ công tác phòng chống bệnh dịch Covid -19 trong thời gian nghỉ học từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020 như sau:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Thứ

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Ngô Thị Sửu

HT–TT

0983406565

01GV+01BV

30/03/03

 

 

 

(Có bảng phân

 

 

 

 

công GV theo

 

Lương Thị Sen

KT+HC-TV

0972382389

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

31/03

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Trần Thị Loan

BTCĐ - TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT – PB

0984640299

01GV+01BV

01/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế)- TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

02/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Trần Thị Loan

BTCĐ TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT – TP

0984640299

01GV+01BV

03/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngô Thị Sửu

HT–TT

0983406565

01GV+01BV

04/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Nguyễn Thị Điệp

TV

0367189380

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

nhật

 

 

 

(Có   bảng   phân

05/04

 

 

 

công

GV

theo

Trần Thị Loan

BTCĐ TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Ngô Thị Sửu

HT–TT

0983406565

01GV+01BV

06/04

 

 

 

(Có bảng phân

 

 

 

 

công GV theo

 

Nguyễn Thị Điệp

KT+HC-TV

0367189380

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

07/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Trần Thị Loan

BTCĐ - TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT – PB

0984640299

01GV+01BV

08/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế)- TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

09/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Trần Thị Loan

BTCĐ TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT – TP

0984640299

01GV+01BV

10/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

Ngô Thị Sửu

HT–TT

0983406565

01GV+01BV

11/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Nguyễn Thị Điệp

TV

0367189380

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

nhật

 

 

 

(Có   bảng   phân

12/04

 

 

 

công

GV

theo

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

Thứ 2

Ngô Thị Sửu

HT–TT

0983406565

01GV+01BV

13/04

 

 

 

(Có bảng phân

 

 

 

 

công GV theo

 

Nguyên Thị Điệp

KT+HC-TV

0367189380

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Mạc Thị Phượng

Phó HT – TP

0388578955

01GV+01BV

14/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Trần Thị Loan

BTCĐ - TV

0983275429

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT – PB

0984640299

01GV+01BV

15/04

 

 

 

(Có   bảng   phân

 

 

 

 

công

GV

theo

 

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

 

 

 

ngày của từng tổ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế)- TP

0972885498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

    2. Tiếp tục chuẩn bị CSVC

- Xây dựng kế hoạch ứng phó từng cấp độ dịch bệnh tại đơn vị.

Tiếp tục chuẩn bị CSVC, các điều kiện thiết yếu để triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành trước ngày 15/04/2020:

Tiếp tục vệ sinh, tẩy trùng MT xung quanh trường, trong ngoài lớp học, thiết bị dạy học, đồ dung đồ chơi ; khu vệ sinh; khu rửa tay; khu vực tổ chức ăn bán trú, thiết bị đồ dùng tổ chức ăn bán trú theo hướng dẫn của trạm y tế;

Tiếp tục tập huấn, quán triệt tuyên truyền cho toàn thể CBGV-NV, người lao động trong đơn vị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách tiếp cận với thông tin về phòng, chống dịch bệnh một cách chính thống trên các cổng TT trong CV số 1148,444 và 148 và các văn bản chỉ đạo hàng ngày của Phòng Giáo dục.

Tiếp tục thông tin cho phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách tiếp cận với thông tin về phòng, chống dịch bệnh một cách chính thống;

Các phòng học, làm việc đủ ấm và thông, thoáng khí.

Tập huấn cho CBGV-NV, người lao động hướng dẫn cho học sinh cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, rửa mặt, sử dụng đồ dùng cá nhân đảm bảo vệ sinh (tuyệt đối không sử dụng chung đồ dùng cá nhân);

Nhân viên y tế thường trực theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh trong đơn vị báo cáo hàng ngày về Tổ công tác (BGH).

Tổ công tác (CBGVNV), kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống bệnh theo kịch bản đã xây dựng không để dịch, bệch lây lan, bùng phát.

3/ Tiếp tục không đón học sinh từ ngày 30/3 – hết ngày 15/04/2020

- Đối với GVNV. Thông báo tới từng phụ huynh học sinh nắm được lịch nghỉ học tiếp từ ngày 30/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020

- Tiếp tục hướng dẫn cho mỗi học sinh, phụ huynh tự bảo vệ mình như: cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, rửa mặt, sử dụng đồ dùng cá nhân đảm bảo vệ sinh…;

- Tiếp tục tổ chức quán triệt tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tới học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân.

- Tổng hợp báo cáo ngay các trường hợp học sinh đã đi đến vùng có dịch, hoặc đã tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp nguồn bệnh, nguồn lây bệnh về Tổ công tác của nhà trường để Tổ công tác báo cáo Phòng GD&ĐT TX và Chính quyền địa phương kịp thời;

- Yêu cầu CBGV phối hợp với gia đình trẻ hàng ngày để nắm bắt thông tin học sinh giũa nhà trường và gia đình học sinh đúng quy định. Đối với học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở…động viên gia đình cho học sinh đến các trung tâm y tế khám, chữa bệnh kịp thời.

Tổ công tác chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh trong nhà trường, kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống bệnh.

Đặc biệt nắm bắt rõ kịch bản, nguồn gốc học sinh, phụ huynh, nhân dân và nơi giao dịch qua nơi có vùng dịch đi qua để nắm bắt kịp thời …

4. Yêu cầu công tác dịch bệnh:

4.1. Lịch trực:

- (Có bản lịch trực cụ thể từ thứ 2 ngày 30/03 – 15/04/2020 kèm theo gửi tới CBGVNV)

6.2. Các yêu cầu:

- Đ/c SửuTiếp tục Lãnh đạo chi bộ, BGH nhà trường ra quyết định Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch.

- Yêu cầu CBGVNV thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành của địa phương.

- Quán triệt CBGVNV khai báo y tế.

Quán triệt CBGVNV ở nhà không ra ngoài đường, nơi công cộng, không tu tập đông người (Không quá 10 người)….

- Đ/c Sửu Xây dựng kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch.

- Đ/c Sửu tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên phòng chống dịch trong đợt nghỉ học tiếp từ 30/03- 15/04/2020

- HT- Phó HT CBGVNV và đặ biệt là tổ công tác Cập nhật, Tiếp nhận thông tin, văn bản chỉ đạo cấp trên về dịch bệnh.

- CBGVNV Tuyên truyền, VSMT, lớp học khuôn viên, khử trùng…

- Tổ công tác BC kịp thừi về cấp trên.

- CBGVNV báo cáo về các đ/c tổ trưởng tổ phó trước 11h trưa và trước 16h chiều hàng ngày để BGH báo cáo về cấp trên.

- Đ/c Sửu BC hàng ngày về Trạm y tế và xã.

- Đ/c Phượng – Hà báo cáo số liệu hàng ngày trên trang trực tuyến theo ngày trực.

- Theo dõi nhật ký vào sổ hàng ngày về lịch làm việc di chuyển của từng CBGVNV.

- Theo dõi nhật ký nhiệt độ hàng ngày của CBGVNV trực trường.

- Tổ chức vệ sinh hàng ngày.

4.3. Công tác vệ sinh tuyên truyền:

- Hàng ngày vệ sinh trường lớp, đồ dùng, bếp ăn, khử trùng,

- Xử dụng khăn mặt, ca cốc uống nước, dép có ký hiệu riêng từng trẻ

- Không xử dụng khăn lau tay chung mà xử dụng giấy lau 01 lần cho trẻ cho CBGVNV.

- Bố trí thùng rác và hướng dẫn trẻ cách rửa tay, đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, mặc đủ ấm, rửa tay bằng xã phòng trước khi vào lớp sau khi đi vệ sinh và trước, sau ăn sau khi về…

- Yêu cầu GV nắm bắt từng học sinh, từng phụ huynh về tình hình ho sốt, tình hinh có người thân nước ngoài, Trung Quốc, đi du lịch báo cáo ngay về

BGH và theo dõi để BGH theo dõi báo cáo cấp trên.

- Tuyên truyền, phát tờ rơi phụ huynh về tình hình dịch bệnh cách phòng trách, trao đổi tình hình cụ thể từng phụ huynh về tình hình sức khỏe hàng ngày và theo dõi sức khỏe trẻ thường xuyên bằng nhiệt kế.

4.4. Công tác y tế;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu:

- Nhiệt kế

- Thuốc

- Khử trùng

- CLoMinB

- Dung dịch sát khuẩn

- Khẩu trang

- Xây dựng các bài tuyên truyền và tuyên truyền trên loa truyền thanh của trường vào các buổi dầu giờ đón trẻ và cuối buổi trả trẻ.

- Bố trí các thiết bị như: Nhiệt kế, khẩu trang, dịch sát khuẩn, khử trùng tại lớp cho GV theo dõi trẻ hàng ngày..

5.Tổng hợp báo cáo:

- Đc Y tế tổng hợp tình hình và báo cáo về Tổ công tác nhà trường cho đ/c Mạc Thị Phượng – Nguyễn Thị Điệp để Tổ công tác tổng hợp báo cáo về đ/c Hiệu trưởng. Đ/c Hiệu trưởng nắm bắt tổng thể báo cáo về cấp trên theo chế độ phòng, chống dịch bệnh cấp trên đã quy định./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT để (B/c);                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Các đ/c Tổ công tác (T/h);                                                                        ( Đã ký)

- Các đ/c CBGVNV (T/h);                                                                        

- Lưu VT.                                                                                                   Ngô Thị Sửu

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất