Phân công lịch trực phòng chống dịch chống bệnh dịch Covid-19

Phân công lịch trực của Tổ công tác phòng chống dịch chống bệnh dịch Covid-19 đợt nghỉ học từ 16/03 – 29/03/2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

Số: 45/PC-MNTV

V/v Phân công lịch trực của Tổ công tác phòng  chống dịch chống bệnh dịch Covid-19 đợt nghỉ học từ 16/03 – 29/03/2020

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, Ngày 16 tháng 03 năm 2020

 

                             Kính gửi: - Các đ/c CBGVNV

                                                         - Các bậc phụ huynh học sinh

 

             Căn cứ Chỉ thị 637/UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch; Căn cứ Công văn số 137/STTTT-TT ngày 6/02/2020 về cảnh rác với thông tin về dịch viêm đường  hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Căn cứ công văn số 855/UBND-GD ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Quảng ninh về việc đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 17/02 đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch CoV 19;

             Căn cứ công văn số 1148/UBND-GD ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Covid-19;

             Công văn số 1542/UBND ngày 13 tháng 03 năm 2020, của UBND tỉnh QN về cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học từ 15/3 – 29/3 để phòng chống bệnh dịch Covid-19;

            Công văn số 452/UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020, của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Covid-19;

           Căn cứ công văn số 165/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 02 năm 2020, của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc tạm thời nghỉ học từ 02/02 – 09/02 để phòng chống bệnh dịch Covid-19; Căn cứ công vă số 236/SGD&ĐT –CTTT ngày 7/02/2020 về việc cho học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch; Căn cứ công văn số 444/SGDĐT-CTTT ngày 28 tháng 02 năm 2020, của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Covid-19;

               Căn cứ vào công văn chỉ đạo số 48/PGD ngày 30/01/2020 về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người trong đơn vj; Căn cứ kế hoạch số 50-KH/PGD ngày 30/01/2020 của Phòng Giáo dục về Tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona; căn cứ công văn số 54/PGD&ĐT ngày 31/01/2020 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Căn cứ công văn số 165/TB-SGD&ĐT ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời  để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Căn cứ công văn số 148/PGD&ĐT ngày 28/02/2020 của phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh và cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống bệnh dịch Cvid-19 và theo  công văn số 855/UBND-GD ngày 15/02/2020 của UBND tỉnh Quảng ninh về việc đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 17/02 đến hết tháng 02/2020 để phòng chống dịch CoV 19;

                 Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-MNTV ngày 30/01/2020 và Kế hoạch số 18/KH-MNTV ngày 30/01/2020 của trường MN Tân Việt. Nay trường MN Tân Việt tiếp tục phân công nhiệm vụ trực 24/7 cho các thành viên tổ công tác phòng chống bệnh dịch Covid -19 trong thời gian nghỉ học từ ngày 15/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020 như sau:

                 1.Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

 

Thứ

Họ và  tên

Chức vụ

Số điện thoại

 Ghi chú

 

Thứ 2

16/03

 Ngô Thị Sửu

 

HT – TT

0983406565

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lương Thị Sen

 

KT + HC - TV

0972382389

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

Thứ 3

17/03

Mạc Thị Phượng

 

Phó HT – TP

0388578955

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Trần Thị Loan

 

BTCĐ -  TV

0983275429

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 4

18/03

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Phó HT – PB

0984640299

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lê Thị Thảo

 

CTCĐ- TV

0399174666

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế)-  TP

0972885498

Thứ 5

19/03

Mạc Thị Phượng

 

Phó HT – TP

0388578955

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

 Trần Thị Loan

 

BTCĐ  TV

0983275429

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 6

20/03

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Phó HT – TP

0984640299

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 7

21/03

Ngô Thị Sửu

 

HT – TT

0983406565

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lương Thị Sen

 

TV

0972382389

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

 

Chủ nhật

22/03

Mạc Thị Phượng

 

 

Phó HT – TP

0388578955

Tất cả CBGVNV về dọn vệ sinh môi trường lớp

 Trần Thị Loan

 

BTCĐ  TV

0983275429

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

Thứ

Họ và  tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

Ghi chú

 

Thứ 2

23/03

 Ngô Thị Sửu

 

HT – TT

0983406565

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lương Thị Sen

 

KT + HC - TV

0972382389

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) - TP

0972885498

 

Thứ 3

24/03

Mạc Thị Phượng

 

Phó HT – TP

0388578955

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Trần Thị Loan

 

BTCĐ -  TV

0983275429

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 4

25/03

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Phó HT – PB

0984640299

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lê Thị Thảo

 

CTCĐ- TV

0399174666

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế)-  TP

0972885498

 

Thứ 5

26/03

Mạc Thị Phượng

 

Phó HT – TP

0388578955

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

 Trần Thị Loan

 

BTCĐ  TV

0983275429

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 6

27/03

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Phó HT – TP

0984640299

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

Lê Thị Thảo

CTCĐ- TV

0399174666

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

Thứ 7

28/03

Ngô Thị Sửu

 

HT – TT

0983406565

Mỗi lớp 01 GV + 01 BV + 01 CD

 

Lương Thị Sen

TV

 

0972382389

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

GV (Y tế) -  TP

0972885498

 

 

Chủ nhật

29/03

Mạc Thị Phượng

 

 

Phó HT – TP

0388578955

Tất cả CBGVNV về dọn vệ sinh môi trường lớp học chuẩn bị đón trẻ ra lớp

2. Tiếp tục chuẩn bị CSVC

- Xây dựng kế hoạch ứng phó từng cấp độ dịch bệnh tại đơn vị

- Tiếp tục chuẩn bị CSVC, các điều kiện thiết yếu để triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành trước ngày 29/03/2020:

- Tiếp tục vệ sinh, tẩy trùng MT xung quanh trường, trong ngoài lớp học, thiết bị dạy học, đồ dung đồ chơi ; khu vệ sinh; khu rửa tay; khu vực tổ chức ăn bán trú, thiết bị đồ dùng tổ chức ăn bán trú theo hướng dẫn của trạm y tế;

- Tiếp tục tập huấn, quán triệt tuyên truyền cho toàn thể CBGV-NV, người lao động trong đơn vị các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách tiếp cận với thông tin về phòng, chống dịch bệnh một cách chính thống trên các cổng TT trong CV số 1148,444 và 148 và các văn bản chỉ đạo hàng ngày của Phòng Giáo dục.

- Tiếp tục thông tin cho phụ huynh học sinh, nhân dân trên địa bàn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; cách tiếp cận với thông tin về phòng, chống dịch bệnh một cách chính thống; đê nghị mỗi học sinh đến trường đều đeo khẩu trang, có nước đun sôi để nguội dùng riêng, các đồ dùng cá nhân phục vụ ăn bán trú và vệ sinh cá nhân…

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện CSVC, nội dung để tổ chức hiệu quả tiết học đầu tiên sau  kỳ nghỉ Tết và kỳ nghỉ chống dịch cho học sinh vào sau ngày  29/03/2020. Đảm bảo mỗi CBGV-NV, người lao động và học sinh và phụ huynh học sinh đều là tuyên truyền viên để lan tỏa ra cộng đồng công tác tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh.

-  Đảm bạo 100% CBGV-NV, người lao động và học sinh đều được rửa tay đúng cách trước khi vào học, sau khi kết thúc buổi học, khi đi vệ sinh…; được theo dõi tình hình diễn biến sức khỏe toàn bộ thời gian học tập tại trường; uống nước đun sôi, đảm bảo tuyệt đối VSATTP trong tổ chức ăn bán trú…

- Các phòng học, làm việc đủ ấm và thông, thoáng khí.

- Tập huấn cho CBGV-NV, người lao động hướng dẫn cho học sinh cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, rửa mặt, sử dụng đồ dùng cá nhân đảm bảo vệ sinh (tuyệt đối không sử dụng chung đồ dùng cá nhân),

- Nhân viên y tế thường trực theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh trong đơn vị báo cáo hàng ngày về Tổ công tác (BGH).

Tổ công tác (CBGVNV), kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống bệnh theo kịch bản đã xây dựng không để dịch, bệch lây lan, bùng phát.

3/ Tiếp tục không đón học sinh từ ngày 16/03 – hết ngày 29/03/2020

-  Đối với GVNV. Thông báo tới từng phụ huynh học sinh nắm được lịch  nghỉ học tiếp  từ ngày 16/03/2020 đến hết ngày 29/03/2020

- Hoãn tổ chức học tập theo kế hoạch của ngành chỉ đạo.

- Tiếp tục hướng dẫn cho mỗi học sinh, phụ huynh tự bảo vệ mình như: cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay, rửa mặt, sử dụng đồ dùng cá nhân đảm bảo vệ sinh…;

- Tiếp tục tổ chức quán triệt tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tới học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân.

- Cập nhật thông tin của học sinh trong thời gian nghỉ tết, nghỉ phòng chống dịch,

- Tổng hợp báo cáo ngay các trường hợp học sinh đã đi đến vùng có dịch, hoặc đã tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp nguồn bệnh, nguồn lây bệnh về Tổ công tác của nhà trường để Tổ công tác báo cáo Phòng GD&ĐT TX  và Chính quyền địa phương kịp thời;

- Yêu cầu CBGV phối hợp với gia đình trẻ hàng ngày để nắm bắt thông tin học sinh giũa nhà trường và gia đình học sinh đúng quy định. Đối với học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở…động viên gia đình cho học sinh đến các trung tâm y tế khám, chữa bệnh kịp thời.

- Tổ công tác chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của dịch bệnh trong nhà trường, kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống bệnh.

- Đặc biệt nắm bắt rõ kịch bản, nguồn gốc học sinh, phụ huynh, nhân dân và nơi giao dịch qua nơi có vùng dịch đi qua để nắm bắt kịp thời …

4. Yêu cầu công tác dịch bệnh:

       4.1. Lịch trực:

       - (Có bản lịch trực cụ thể từ thứ 2 ngày 16/03 - chủ nhật 29/03/2020 kèm theo gửi tới CBGVNV)

       6.2. Các yêu cầu:

       - Đ/c SửuTiếp tục Lãnh đạo chi bộ nhà trường ra quyết định Thành lập Tổ công tác phòng chống dịch.

       - Đ/c Sửu Xây dựng kế hoạch ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch

       - Đ/c Sửu ties tục phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên phòng chống dịch trong đợt  nghỉ học tiếp  từ 16/03 – 29/03/2020

       - HT- PHó HT CBGVNV và đặ biệt là  tổ công tác Cập nhật, Tiếp nhận thông tin, văn bản chỉ đạo cấp trên về dịch bệnh.

       - CBGVNV Tuyên truyền, VSMT, lớp học khuôn viên, khử trùng…

       - Tổ công tác BC kịp thừi về cấp trên.

       - CBGVNV báo cáo về các đ/c tổ trưởng tổ phó trước 11h trưa và trước 16h chiều hàng ngày để BGH báo cáo về cấp trên.

       - Đ/c Sửu BC hàng ngày về Trạm y tế và xã

       - Đ/c Phượng – Hà báo cáo số liệu hàng ngày trên trang trực tuyến theo ngày trực.

       - Theo dõi nhật ký vào sổ hàng ngày.

       - Tổ chức vệ sinh hàng ngày.

       4.3. Công tác vệ sinh tuyên truyền:

       - Hàng ngày vệ sinh trường lớp, đồ dùng, bếp ăn, khử trùng,

       - Xử dụng khăn mặt, ca cốc uống nước, dép có ký hiệu riêng từng trẻ

       - Không xử dụng khăn lau tay chung mà xử dụng giấy lau 01 lần cho trẻ cho CBGVNV.

       - Bố trí thùng rác và hướng dẫn trẻ cách rửa tay, đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, mặc đủ ấm, rửa tay bằng xã phòng trước khi vào lớp sau khi đi vệ sinh và trước, sau ăn sau khi về…

       - Yêu cầu GV nắm bắt từng học sinh, từng phụ huynh về tình hình ho sốt, tình hinh có người thân nước ngoài, Trung Quốc, đi du lịch báo cáo ngay về BGH và theo dõi để BGH theo dõi báo cáo cấp trên.

       - Tuyên truyền, phát tờ rơi phụ huynh về tình hình dịch bệnh cách phòng trách, trao đổi tình hình cụ thể từng phụ huynh về tình hình sức khỏe hàng ngày và theo dõi sức khỏe trẻ thường xuyên bằng nhiệt kế.

       4.4. Công tác y tế;

       - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thiết yếu:

       + Nhiệt kế

       + Thuốc

       + Khử trùng

       + CLoMinB

       + Dung dịch sát khuẩn

       + Khẩu trang

       + Xây dựng các bài tuyên truyền và tuyên truyền trên loa truyền thanh của trường vào các buổi dầu giờ đón trẻ và cuối buổi trả trẻ.

       + Bố trí các thiết bị như: Nhiệt kế, khẩu trang, dịch sát khuẩn, khử trùng tại lớp cho GV theo dõi trẻ hàng ngày..

5.Tổng hợp báo cáo:

-  Đc Y tế tổng hợp tình hình và báo cáo về Tổ công tác nhà trường cho đ/c Mạc Thị Phượng - Lương Thị Sen để Tổ công tác tổng hợp báo cáo về đ/c Hiệu trưởng. Đ/c Hiệu trưởng nắm bắt tổng thể báo cáo về cấp trên theo chế độ phòng, chống dịch bệnh cấp trên đã quy định./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT để (B/c);

- Các đ/c Tổ công tác (T/h);

- Các đ/c CBGVNV (T/h);  

- Lưu VT.

 

             HIỆU TRƯỞNG

           ( Đã ký)

 

         Ngô Thị Sửu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất