THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019.


                              Biểu mẫu 01

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 207/TB-MNTV

Tân Việt, ngày 25 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019.

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 100%

 100%

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 100%

 100%

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 97%

 98%

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 97%

 98%

 

 

Tân Việt, ngày 25 tháng 09 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất