Thông tin thành viên
Họ và tên: Đàm Thị Thơm
Email: mn.tv.dtthom@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Tân Việt
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 59       Đã duyệt: 55       Tổng điểm: 174

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt