Lịch công tác
Thứ ba, ngày 27/10/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:  Trực và chỉ đạo công tác CSND

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Chỉ đạo chuyên môn

Thứ tư, ngày 28/10/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Chỉ đạo công tác ND,

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Trực chỉ đạo công tác chuyên môn.

Thứ năm, ngày 29/10/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Trực và chỉ đạo công tác ND

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Chỉ đạo chuyên môn

Thứ sáu, ngày 30/10/2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Làm việc tại điểm trung tâm.

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:   Chỉ đạo công tác ND.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Trực chỉ đạo chuyên môn tại điểm trung tâm.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 26 / 10 / 2020
6 giờ 45

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: Trực làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:  Chỉ đạo công tác CSND

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Chỉ đạo chuyên môn tại trung tâm