Xuất bản thông tin

Lịch phân công trực ngày nghỉ lễ 30-4 và 01-5

Lịch phân công trực ngày nghỉ lễ 30-4 và 01-5


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 82 /BC- MNTV

V/v Phân công lịch trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều;

                             - Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ;

          - Các đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã Tân Việt;

          - Các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên;

          - Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 

     Thực hiện Hướng dẫn số 423/PGD&ĐT ngày 25/04/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017.

        Trường MN Tân Việt phân công lịch trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 như sau:

 

Thứ/ngày

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Thứ 7 / 29/04/2017

Mạc Thị Phượng

Phó HT

0914458467

 

Chủ nhật 30/04/2017

Ngô Thị Sửu

Hiệu trưởng

0983.406.565

 

Thứ 2/ 01/05/2017

Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

01685.491.331

 

Thứ 3/ 02/05/2017

Mạc Thị Phượng

Phó HT

0914458467

 

         

      Trên đây là lịch phân công trực ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017 của trường MN Tân Việt xin được báo cáo Phòng Giáo dục thị xã Đông Triều, Đảng ủy – UBND xã Tân Việt và xin được thông báo cho các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh lắm được để tiện liên hệ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);               

- Các Đ/c CBGVNV ( t/h);

- Lưu VT.

                                  HIỆU TRƯỞNG

                                       (đã ký)

 

                                   Ngô Thị Sửu