Tài chính công khai ngày 18/3/ 2019

Tổng số xuất ăn: 168
Tổng số tiền ăn : 2.016.,000 đ
Đã chi: 2.0216,000đ
Tồn: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu