Xuất bản thông tin

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020


THỜI KHÓA BIỂU 2019-2020

THỨ

 

NHÓM

 

2

 

 

3

 

4

 

5

 

6

NHÓM TRẺ

 

 

 

THỂ DỤC

 

 

 

VĂN HỌC

NHẬN BIẾT

ÂM NHẠC

( TẠO HÌNH)

VĂN HỌC

 

LỚP 3-4

TUỔI

 

 

THỂ DỤC

TOÁN

ÂM NHẠC

(TẠO HÌNH)

KPKH

VĂN HỌC

 

 

LỚP 4- 5 TUỔI

 

 

THỂ DỤC

TOÁN

ÂM NHẠC

(TẠO HÌNH)

KPKH

VĂN HỌC

 

 

LỚP 5- 6 TUỔI

 

THỂ DỤC

 TOÁN

ÂM NHẠC

( TẠO HÌNH)

KPKH

 

VĂN HỌC