Xuất bản thông tin

Kế hoạch- Quyết định về thực hiện chủ đề công tác năm 2017- MN Tân Việt

Kế hoạch- Quyết định về thực hiện chủ đề công tác năm 2017- MN Tân Việt


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 21-KH/ MNTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Việt,  ngày 20 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

 Về "Thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh;  xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

 

    Thực hiện Chỉ thị số: 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số: 46/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch số: 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh; Nghị quyết số: 11-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch số: 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều.

    Căn cứ  văn bản phát động thi đua năm 2017 ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

   Căn cứ Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã;

   Căn cứ Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017;

  Căn cứ Kế hoạch số: 96/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/217 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nghành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017;

  Thực hiện Công văn số: 293/UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" .

  Căn cứ kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

   Trường MN Tân Việt xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trong nhà trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, cụ thể hóa chỉ thị số: 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số: 46/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch số: 611/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựngnông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh; Nghị quyết số: 11-NQ/TU ngày 14/12/2016cuar Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch số: 74-KH/TU ngày 28/12/2016 của Thị ủy Đông Triều; Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017;  Kế hoạch số: 96/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/217 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nghành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017; Công văn số: 293/UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh. Kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh".

Xây dựng trường học có đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động có kỉ luật, kỉ cương có nếp sống văn hóa văn minh, tạo sự chuyển biến văn hóa rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước.

Thực hiện tốt quy chế làm việc của nhà trường, quy chế chuyên môn, giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng để đạt hiệu quả cao trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Yêu cầu:

- BGH, Chủ tịch Công Đoàn, Tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện thường xuyên liên tục tới cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động và nhân dân. Kiểm tra giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo được sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát của BGH, của Phòng giáo dục và các cấp ủy Đảng.

- Huy động được sự tham gia tích cực, tự giác của CBGV, NV tạo sự chuyển biến rõ nét về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trong năm 2017 và những năm sau thực hiện tốt hơn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Đối tượng

1. CBGV, NV người lao động trong trường MN Tân Việt

B. Kỷ luật kỷ cương hành chính

1. Đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động

1.1. Những quy định phải tuân thủ trong thực thi nhiệm vụ:

a. Tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của trường, của nghành, địa phương.

- BGH bổ sung sửa đổi hoàn chỉnh quy chế làm việc của nhà trường trong đó phải cụ thể hóa và tăng cường trách nhiệm của từng CBGV, NV.

- Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Xây dựng tổ chức thực hiện cụ thể tới từng CBGV, NV kiên quyết thực hiện tinh giảm biên chế đối với CBGV, NV có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giáo theo đúng quy định của pháp luật.

b. Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được phân công

- Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.

- BGH thường xuyên kiểm tra và đánh giá năng lực mức độ hoàn thành của CBGV, NV theo từng tháng, kì và tổng kết năm học.

c. Tham dự các cuộc họp khi có nội dung liên quan đúng thành phần, đúng thời gian quy định.

- CBCC, VC người lao động tham dự họp phải nghiên cứu kĩ tài liệu họp muốn phát biểu phải đúng nội dung, không làm việc riêng trong cuộc họp, hạn chế nghe điện thoại không đi lại, không ra ngoài cuộc họp khi không cần thiết, không nói chen ngang khi chưa được phép của người chủ trì, không được phép bỏ về khi cuộc họp chưa kết thúc...

d. Về giao tiếp ứng sử

- CBGV, NV khi giao tiếp với lãnh đạo phải thể hiện sự tôn trọng, có thái độ đúng mực, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao.

- Với đồng nghiệp: phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, công bằng vô tư khách quan khi đánh giá nhận xét, thể hiện sự đúng mực chân tình có tinh thần đoàn kết, giữ gìn uy tín danh dự cho nhà trường, ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn.

e. Thời gian làm việc

Thực hiện theo quy chế chuyên môn của nhà trường.

1.2. Những việc không được làm

- CB, CC, VC tuân thủ đúng quy định những việc CB, CC, VC không được làm theo điều 18, 19, 20.

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng về 19 điều Đảng viên không được làm trong đó tập trung một số quy định sau:

1.2.1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao.

1.2.2. Sử dụng tài sản của Nhà nước của nhân dân trái pháp luật.

1.2.3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

1.2.4. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật của Nhà nước dưới mọi hình thức.

1.2.5. Đưa thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp của nhà trường.

1.2.6. Sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng

1.2.7. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

1.2.8. Quan liêu, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

2.1. Những quy định phải tuân thủ trong hoạt động của đơn vị

- Sử lý công việc thuộc thẩm quyền đúng pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ.

- Đánh giá nghiêm túc chế độ hội họp theo định kì.

- Đánh giá đúng chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Kiên quyết thực hiện tinh giảm biên chế đối với cán bộ công chức, viên chức người lao động.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung chỉ đạo của cấp trên.

- Kiên quyết xử lí nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc.

2.2. Những việc không được thực hiện

- Thoái thác đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được giao.

- Trình vượt cấp hoặc chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình cho cơ quan khác hoặc lên cấp trên.

- Ban hành hoặc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

C. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ công chức, viên chức.

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

1.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

1.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan.

1.3. Thực hiện nghiêm túc thời giờ làm việc theo quy định. Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng (không sử dụng điện thoại); không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc; các trò chơi, loại hình cá cược ăn tiền, các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.

1.4. Thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp.

1.5. Không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

2. Đối với các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS, Tổ MG 5 tuổi, 4 tuổi, Tổ NT, Tổ hành chính- Văn phòng).

2.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung ương, của Tỉnh và thị xã, ngành GD&ĐT.

2.2. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, tổ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương, trật tự hành chính; cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định, chỉ đạo của cấp trên.

2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện nghiêm chế độ họp, giao ban định kỳ 01 lần/tháng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho cá nhân hoặc chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên, chỉ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ khi đã đầy đủ thủ tục theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra những việc do cấp trên phân công để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hàng quý, năm.

2.5. Cử người tham dự các cuộc họp do các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan mời, phải đúng thành phần và chịu trách nhiệm về nội dung phát biểu của người được cử dự họp, ý kiến phát biểu của người dự họp được coi là ý kiến, quan điểm của cơ quan.

2.6. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng… phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

2.8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; Ban giám hiệu nhà trường thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân theo quy định, đồng thời bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện việc sắp xếp bài trí công sở đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại Trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trường, đơn vị khi đang thực hiện nhiệm vụ và các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại trường.

2.10. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2.11. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chuyên môn.

3. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

3.1. Thực hiện văn hóa, văn minh trong thực thi công vụ:

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến trở lên";

b) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

3.2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c) Sinh hoạt tại trường, tổ nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

2.3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

D. VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN KIỂU MẪU, ĐÔ THỊ VĂN MINH

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu:

+ Đối với các đoàn thể như, Đoàn TNCS HCM, Công đoàn các tổ: Cam kết thực hiện tuyên tuyền, giám sát, giúp đỡ các thôn xây dựng "Thôn kiểu mẫu" theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã.

G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với  Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện.

- Căn cứ các nội dung, giải pháp của Kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để thực hiện.

- Tiến hành thường xuyên, liên tục việc tuyên truyền phổ biến nội dung, các giải pháp thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Thành lập 01 tổ công tác thường trực gồm 09 đ/c theo quyết định số 20/QĐ-MNTV ngày 20/2/2017, chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính tại đơn vị.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ động tiếp tục triển khai, thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ban Bí thư; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của đơn vị Kiểm tra đột xuất, định kì, báo cáo kết quả thực hiện của nhà trường theo tháng, quý, năm về Đ/c Hồi và đ/c Phượng ( Hiệu phó)Tổ phó thường trực tổng hợp báo cáo Tổ trưởng công tác ( Hiệu trưởng) để Hiệu trưởng báo cáo về cấp trên.

- Các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện các nội dung của chủ đề công tác năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" của trường Mầm non Tân Việt, đề nghị Các đoàn thể, tổ, khối chuyên môn, các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - BGH – CĐ – Chi đoàn ( t/h triển khai);

- Các đoàn thể, tổ, khối chuyên môn ( t/h);

- Các đ/c CBGVNV thực hiện;

 - Lưu VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 20  /QĐ-MNTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

            Tân Việt, ngày 20  tháng 02 năm2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

    Căn cứ  Điều lệ trường MN ( Văn bản hợp nhất số 04)  ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường MN;

    Căn cứ  văn bản phát động thi đua năm 2017 ngày 16/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

    Căn cứ Kế hoạch số: 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" trên địa bàn thị xã;

    Căn cứ Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2017;

   Căn cứ Kế hoạch số: 96/KH-PGD&ĐT ngày 02/02/217 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nghành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017;

   Thực hiện Công văn số: 293/UBND ngày 16/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" ;

   Căn cứ kế hoạch số 150/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh";

    Xét tình hình nhiệm vụ thực tế  của đơn vị - Hiệu trưởng trường MN  Tân Việt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của trường MN Tân Việt, gồm các ông (bà) có tên sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Chức danh

Ghi chú

1

Bà Ngô Thị Sửu

BT chi bộ - HT

Tổ trưởng

 

2

Bà Lê Thị Thảo

Chủ tịch CĐ

Tổ phó

 

3

Nguyễn Thị Hồi

Phó BT – PHó HT

Tổ phó  - Thường trực

 

4

Bà Mạc Thị Phượng

Ủy viên – Phó HT

Tổ phó  

 

5

Bà Phạm Thị Kim Hưng

TTCM 5 tuổi

Ủy viên

 

6

Bà Nguyễn Thị Hải

TTCM 4 tuổi

Ủy viên

 

7

Bà Vương Thị Phượng

TTVP

Ủy viên

 

8

Bà Vương Thu Hường

TTND

Ủy viên

 

9

Bà Trần Thị Loan

BTCĐ

Ủy viên

 

 

    Điều 2. Tổ công tác thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của trường MN Tân Việt và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của nhà trường.

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   Điều 4. Các (ông) bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4 (t/h);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Thị Sửu