Lịch phân công trực hè và phòng chống dịch covid


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

Số:155/MNTV  

V/v Phân công lịch trực và triển khai

 một số biện pháp phòng chống

 dịch COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: các đ/c CBGVNV.

 

Căn cứ  Công văn số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19,;

Thực hiện Công văn số 825/PGD&ĐT ngày 26/7/2020 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo cán bộ, viên chức người lao động trong các trường học đã đến Đà Nẵng và triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trường MN Tân Việt Phân công lịch trực hè của đơn vị  và quán triệt triển khai một số nhiệm vụ về Phòng chống dịch COVID-19 như sau:

I. Lịch trực:

Ngày trực

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

 

Thứ  2 ngày 27/7/2020

Ngô Thị Sửu

 

Hiệu trưởng

0983406565

Trực - xử lý Công văn

Nguyễn Thị Điệp

 

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Thứ 3 ngày 28/7/2020

Mạc Thị Phượng

Phó HT

0388578955

Đ/c Sửu thay đ/c Phượng nằm viện

 

Nguyễn Thị Điệp

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Thứ 4 ngày 29/7/2020

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Phó HT

0984040299

Trực - xử lý Công văn

Nguyễn Thị Điệp

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Thứ 5 ngày 30/7/2020

 

Mạc Thị Phượng

Phó HT

0388578955

Đ/c Sửu thay đ/c Phượng nằm viện

Nguyễn Thị Điệp

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Thứ 6 ngày 01/08/2020

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó HT

0984040299

Trực - xử lý Công văn

Nguyễn Thị Điệp

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Thứ 7 ngày 02/8

Ngô Thị Sửu

 

Hiệu trưởng

0983406565

Trực - xử lý Công văn

Nguyễn Thị Điệp

 

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

 

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

Chủ nhật ngày 03/8/2020

Ngô Thị Sửu

 

Hiệu trưởng

0983406565

Trực - xử lý Công văn

Nguyễn Thị Điệp

 

KT – HC

0367189380

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Nguyễn  Thị Quỳnh Trang

Y T

0972885498

Theo dõi – Tổng hợp BC CV đi

Đỗ Văn Hoan

Bảo vệ

0353302939

Trực bảo vệ 24/24

 

 

II. Giải pháp phòng chống:

1. Họp HĐGV

 – Phân công lịch trực – xử lý văn bản – Tổng hợp báo cáo thông tin kịp thời

- Chỉ đạo CBGVNV vệ sinh khuôn viên trường lớp sạch sẽ

- Chỉ đạo Bảo vệ - Lao công dọn vệ sinh MT, khử khuẩn..

- Quán triệt CBGVNV đầy đủ thông tin các văn bản Chỉ thị của cấp trên về một số biện pháp phòng chống dịch Covd19.

- Quán triệt CBGVNV thực hiện nghiêm các nội dung ghi trong Văn bản số 5030/UBND-DL1 ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

- Quán triệt CBGVNV kiểm tra, rà soát  bản thân và người thân đến từ, đi qua Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay:

- CBGVNV theo dõi năm bắt tình hình chung về phòng chống dịch của từng học sinh phụ huynh và thường xuyên báo cáo vè BGH (Nếu có)

- Y tế trường học  xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy trình vệ sinh theo quy trình khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trên đây là kế hoạch Phân công lịch trực hè của đơn vị và triển khai một số nhiệm vụ về Phòng chống dịch COVID-19 của trường MN Tân Việt. Đề nghị các đ/c CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi để (B/c);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu