Xuất bản thông tin

Thông báo chương trình kế hoạch tháng 8/2017

Thông báo chương trình kế hoạch tháng 8/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 135/KH - MNTV

          Tân Việt, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Chương trình công tác tháng 08 năm 2017

 
   

 

*) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Điều tra Phổ cập trẻ trong độ tuổi

- Dọn vệ sinh, chỉnh trang trường lớp.

- Tuyển sinh, huy động trẻ ra lớp.

- Bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Phối hợp CĐ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

*) Nhiệm vụ cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

28/7 – 02/8

Rà soát bổ sung điều tra trẻ trong độ tuổi

CBGVNV

28/7 – 02/8

Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng CNTT do Phòng Giáo dục tổ chức

BGH – đ/c Võ Hường, Hưng, Quyên,

02/8 – 04/8

Học tập bồi dưỡng Chính trị hè 2017 qua trực tuyến

CBGVNV

05 /08

 - Đại hội Công đoàn

 

- CBGVNV

05 – 07/8

- Lao động dọn vệ sinh MT, lớp học khuôn viên bếp ăn, công trình vệ sinh, nơi làm việc.

 

- CBGVNV

07/8 – 11/8

- Rà soát thống kê CSVC, thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Lập kế hoạch tu bổ sửa chữa…

 

HP- GV

07/8 – 11/8

- Xây dựng kế hoạch tham mưu cho địa phương, Phối hợp các đoàn thể, các thôn để Tuyên truyền trên loa truyền thanh về công tác tựu trường tuyển sinh năm học 2017 - 2018

 

07/8 – 16/8

 - Tham dự học tập bồi dưỡng chuyên môn hè 2017

- CBGVNV

14/8 – 16/8

- Tựu trường – tuyển sinh

- BGH – GV- NV

16/8 – 18/8

- Tuyển sinh - Tập huấn bồi dưỡng CNTT cho CBGVNV

- BGH – GV cốt cán - GVNV

21/8- 25/8

- Phân công nhiẹm vụ cụ thể cho CBGVNV

HT

21 – 31/08

Tham dự Hội nghị tổng kết năm học của Phòng Giáo dục Đông Triều

HT – PHT - CĐ

21/08 – 31/08

- Tổ chức đón tẻ ra lớp học để rèn nề nếp, thói quen, cho trẻ làm quen với trường lớp, bạn học để chuẩn bị đón  khai giảng năm học mới.

 GV

21/- 31/08

Sửa chữa, tu bổ CSVC, cảnh quan, sắp sếp trang trí lớp học phòng làm việc.. chuẩn bị khai giảng đón năm học mới. ( Cắt tỉa cây, sửa bồn vệ sinh, lắp mới bóng điện, quạt, bể nước, lắp mới ô thoáng lớp học……)

    CBGVNV- BV

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BGH, GVNV (t/h);

- Cổng TTTVĐT; 

- Lưu: VT.

 

                HIỆU TRƯỞNG

                   ( Đã ký)

                 Ngô Thị Sửu