Phân công chuyên môn 2016- 2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 
   

Số :  71/QĐ-TrMN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Việt, ngày  01 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ cụ thể CBGVNV năm học 2016- 2017                       

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

     Căn cứ văn bản hợp nhất Số: 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015  về Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non.

    Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

    Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

    Xét Phẩm chất , đạo đức năng lực sở trường, năng lực thực tiễn  của Cán bộ giáo viên nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017  gồm có các đ/c:  (có tên trong  danh sách kèm theo).

    Điều 2: Các đ/c Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao theo quy định nhiệm vụ  của Điều lệ trường màm non.

    Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

    Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31/08/2017.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu VT

 

HIỆU TRƯỞNG

    (Đã ký)

Ngô Thị Sửu

 

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CBGVNV NĂM HỌC 2016 – 2017

( Kèm theo QĐ số 71/QĐ-TrMN ngày 01/09/2016)

 

1.Phân công Ban Giám hiệu

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn – Năm vào ngành

Công việc được giao

 

1

 

Ngô Thị Sửu

 

 - Hiệu trưởng

 

- Đại học SPMN

- ĐHQLGDMN

- Vào ngành 01/09/1999

 

- Chỉ đạo, quản lý điều hành chung toàn trường. Phụ trách công tác xây dựng Đảng trong  nhà trường

- Quản lý điều hành ngân sách của nhà trường  được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

- Trực tiếp điều hành các lĩnh vực:

+ Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị đạo đức cho CBGVNV, công tác quán triệt tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản, Thông tư, Hướng dẫn của Đảng, Nhà nước của ngành đến CBGVNV.

+ Công tác xây dựng quy hoạch tổ chức cán bộ nguồn của đơn vị;

+ Công tác kiểm tra nội bộ - Duyệt các kế hoạch của Phó HT

+ Công tác Thi đua khen thưởng – kỷ luật của đơn vị; Đánh giá xếp loại CBGVNV.

+ Công tác xây dựng CSVC, Chuẩn Quốc Gia. Công tác tham mưu các cấp có thẩm quyền.

- Phụ trách điểm trường Hổ Lao – Trực thứ 2 hàng tuần.

 –  ( Dạy) Dự giờ thăm lớp 2 tiết/ tuần.

- Tham gia sinh hoạt tại tổ mẫu giáo 5 tuổi.

 

2

 

Nguyễn Thị Hồi -

Phó bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng

 

 

- ĐHSPMN

-

 

- Phụ trách Chỉ đạo mảng Nuôi dưỡng – Phổ cập .

- Phụ trách công tác xây dựng Đảng trong toàn ngành.

-Xây dựng kế hoạch. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của nhà trường.

- Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng – Kiểm tra nội bộ

- Chỉ đạo công tác y tế trường học trong toàn ngành.

- Phụ trách công tác phối hợp với các Hội, đoàn thể của xã: - Trạm Y tế - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế;

- Phó Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi công việc khi được Hiệu Trưởng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công điều động.

- Phụ trách điểm trường Phúc Đa – Trực thứ 3,5 hàng tuần.

– Dạy ( Dự giờ thăm lớp 4 tiết/ tuần).

-  Tham gia sinh hoạt tại tổ MG 5 tuổi.

 

3

Mạc Thị Phượng

- Phó HT

- ĐHSP

- Phụ trách Chỉ đạo mảng Chuyên Môn – Cơ sở vật chất.

- Chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT, soạn duyệt GATT, lớp học TM. Chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV.

- Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học, đề tài SKKN, GPST trong nhà trường.

. Phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ;

- Chỉ đạo công tác Đoàn – Hội … Chỉ đạo phong trào văn hóa - văn nghệ, TDTT toàn trường

- Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng – Kiểm tra nội bộ

- Phó Trưởng ban biên tập Trung tâm Thông tin-Thư viện điện tử.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi công việc khi được Hiệu Trưởng ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công điều động.

- Phụ trách điểm trường trung tâm Tân Lập – Trực thứ 4, 6 hàng tuần.

– Dạy ( Dự giờ thăm lớp 4 tiết/ tuần).

-  Tham gia sinh hoạt tại tổ MG 5 tuổi.

 

 

 

2.Phân công giáo viên:

         

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn

             Công việc được giao

1

Phạm Thị Kim Hưng

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 5TA1.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

2

Quyên

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 5TA1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

3

Vương Thu Hường

CĐGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp 5TA2. Công tác TTND. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

4

Nguyễn Thị Hải

ĐHGDMN

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp mẫu giáo 5TA1.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

5

Vũ Thị Hiên

TC

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TA1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

6

Trần Thị Loan

TC

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TA2. Công tác hoạt động chi đoàn, VHVN,TDTT, cùng TTCM duyệt GA  các thành viên trong tổ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

7

Trần Thị Thủy Tiên

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TA2. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

8

Hồ Thị Quy

ĐH

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TA3. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

9

Đàm Thị Thơm

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh lớp 4TA3. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

10

Lê Thị Thảo

 

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh nhóm trẻ A1. cùng TTCM duyệt GA  các thành viên trong tổ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

11

Bùi Thị Thao

TC

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh nhóm trẻ A1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

12

Phạm Thị Toán

ĐH

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh nhóm trẻ A1. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

13

Nguyễn Thị Bích Dậu

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng  giáo dục học sinh nhóm trẻ A2. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

14

Lương Thị Hồng Khương

Điều tra – Phổ cập, CSVC. Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục học sinh lớp Nhà trẻ A3.

- Duyệt giáo của các thành viên trong tổ. Thực hiện các nhiệm vụ khi Hiệu trưởng, phó HT phân công điều động

 

  1. Phân công nhân viên:

TT

Họ tên – chức vụ

Trình độ chuyên môn

             Công việc được giao

1

Vương Thị Phượng

ĐHKT

- Đ/c Phượng phụ trách tài chính, chế độ CBGVNV.

       - Tham mưu cho HT, BGH về công tác CSVC, tài chính, chế độ chính sách của CBGVNV.

       - Phụ trách phần mềm CSVC, Tài chính..

       - Lập báo cáo, kế hoạch về CSVC, tài chính, bán trú, XHHGD…

       - Hoàn thiện đầy đủ chứng từ hóa đơn các loại vào 30 và 31 cuối hàng tháng trình HT ký duyệt để lưu hồ sơ.

       - Hàng quý báo cáo thu chi tài chính

       - Thực hiện công việc HT, PHT phân công, điều động.

 

2

Võ Thị Thúy Hường

ĐHCNTT

Phụ trách công tác VT-HC – TQ.

- Quản lý VB đến đi. Báo cáo văn bản hàng ngày cho BGH xử lý

Soạn thảo văn bản báo cáo, kế hoạch, giúp việc cho HT, PHT.., phụ trách phần mềm quản lý giáo dục, nhân sự, Pê Mít. Phụ trách lắp đặt thiết bị họp trực tuyến. CNTT, phòng học kix mát, Thông Minh..

- Viết, đưa 4 tin bài/ tháng, đưa các thông tin của đơn vị lên trang

- Kiêm thủ quỹ.

- Tham mưu giúp việc cho HT, PHT…

- Phụ trách công tác lễ tân cho Hiệu trưởng, các hội nghị, các cuộc họp, khi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có khách.

- Thực hiện theo sự phân công điều động  của HT, PHT.

 

3

Nguyễn Toàn Thư

- Phụ trách y tế trường học, công tác VSATTP, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu TĂ, Thực  đơn, Cùng Phó HT phụ trách Phần mềm nuôi dưỡng mới…

       - Giúp việc cho HP nuôi dưỡng làm các phần mềm, lập các kế hoạch, báo cáo,  các hợp đồng khám sức khỏe…

       - Kiểm thực 3 bước, kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền công tác vệ sinh, VSATTP. Dịch bệnh..

- Thực hiện theo sự phân công điều động  của HT, PHT.

 

4

Đào

TC

- Thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm

- Vệ sinh bếp ăn khuôn viên, thức ăn chín, nước uống chín.

- Công khai xuất ăn hàng ngày ( số xuất, số tiền, món ăn…

- Công bằng trong chia thực phẩm xuất ăn- Vệ sinh khuôn viênm bếp ăn

- Thực hiện theo sự phân công điều động  của HT, PHT.

 

 Trong thời gian chưa có Quyết định của đ/c Phượng HP về trường thì mọi công việc mảng chuyên môn và CVC do đ/c Sửu và Đ/c Hồi đảm nhận thay đến khi HP về./.

 

 Nơi nhận:

-  Lãnh đạo PGD để B/c;

- Các đ/c CBGVNV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

( đã ký)

 

Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: