Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2016- 2017


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT  

 
   

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016- 2017

                                                                                                                           Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

190

 

 

 

 

 

46

 

91

53

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

190

 

 

46

 

91

53

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

1

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

190

 

 

46

 

91

53

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

190

 

 

46

 

91

53

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

190

 

 

46

 

91

53

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

175

 

 

42

 

84

49

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

15

 

 

4

 

7

4

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

46

 

 

46

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

46

 

 

46

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

144

 

 

 

 

91

53

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

144

 

 

 

 

91

53

                                                 

                                   Tân Việt, ngày 01  tháng 10 năm 2016

                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                    (đã ký)

                                                  Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu