Asset Publisher

Lịch trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3 & ngày chiến thắng 30- 4 và ngày Quốc tế lao động 1-5

Lịch trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10-3 & ngày chiến thắng 30- 4 và ngày Quốc tế lao động 1-5


       PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 55/TrMN

           Tân Việt, ngày 15 tháng 4 năm 2016

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2016

 

 

                                 Kính gửi: Phòng GD&ĐT  Thị xã Đông Triều.

 

     Thực hiện công văn số 290/PGD&ĐT ngày 13/4/2016 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2016. Trường Mầm non Tân Việt xây dựng lịch trực như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày trực

 

1

Đ/c Phạm Thị Huyền

 Hiệu trưởnghị Phượngân Việt

0936.395.376

Ngày 16/4

Đ/c Võ Thị Thúy Hường

Hành chính

0120.415.5081

 

2

Đ/c Nguyễn Thị Hồi

Phó hiệu trưởng Hường

0168.549.1331

 

Ngày 17/4

Đ/c Phạm Thị Kim Hưng

TTCM - GV

0127.552.8209

 

3

Đ/c Đỗ Thị Đông

 Phó hiệu trưởnghị Phượngân Việt

0979.186.118

Ngày18/4

 

Đ/c Vương Thị Phương

 Kế toán

0966.193.666

 

4

Đ/c Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng Hường

0936.395.376

Ngày 30/4

 

Đ/c Võ Thị Thúy Hường

Hành chính

0120.415.5081

 

5

Đ/c Nguyễn Thị Hồi

Phó hiệu trưởng Hường

0168.549.1331

Ngày 01/5

Đ/c Đỗ Văn Hoan

 Bảo vệ

0165.330.2939

 

6

Đ/c Đỗ Thị Đông

 Phó hiệu trưởnghị Phượngân Việt

0979.186.118

Ngày 02/5

Đ/c Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

7

Đ/c Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng Hường

0936.395.376

Ngày 03/5

Đ/c Phạm Thị Kim Hưng

TTCM - GV

0127.552.8209

 

       Vậy Trường Mầm non Tân Việt xin báo cáo Phòng GD&ĐT Thị xã biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CM, VT.

                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                        Phạm Thị Huyền