Asset Publisher

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2015- 2016

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2015- 2016


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU    
             TRƯỜNG MN: TÂN VIỆT    
 
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2015 -2016  
                 
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn
năm học 2011 - 2012
Tổng số tiết Ghi chú
TC ĐH khác
1  Phạm Thị Kim Hưng 09/03/1979     x   GDMN Chủ nhiệm Lớp Mẫu giáo 5 tuổi A    
2 Nguyễn Thị Hải 06/05/1984   x     GDMN    
3  Nguyễn Thị Quyên   05/08/1985   x     GDMN Chủ nhiệm Lớp Mẫu giáo 5 tuổi B    
4 Vương Thu Hường   18/04/1979   x     GDMN    
5 Lương Thị Hồng Khương   07/09/1971   x     GDMN Chủ nhiệm Lớp Mẫu giáo 4 tuổi Tân Lập    
6 Bùi Thị Thao   03/11/1991       GDMN Chủ nhiệm Lớp Mẫu giáo 4 tuổi Hổ Lao    
7 Trần Thị Loan   27/10/1992   x     GDMN    
8 Lê Thị Thảo   27/10/1973   x     GDMN Chủ nhiệm Lớp nhà trẻ 24- 36 tháng tuổi Tân Thành    
9 Đàm Thị Thơm   25/08/1990 x       GDMN    
10 Nguyễn Thị Bích Dậu 20/10/1970   x     GDMN Chủ nhiệm Lớp nhà trẻ 24- 36 tháng tuổi Phúc Đa    
11 Phạm Thị Toán   13/01/1981       GDMN    
12 Vũ Thu Hiên   12/10/1990 x       GDMN Chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi Hổ Lao    
13 Hồ Thị Quy   03/09/1979       GDMN Chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi Tân Lập    
14 Trần Thị Thủy Tiên   15/10/1989 x       GDMN Chủ nhiệm lớp nhà trẻ 24-36 tháng tuổi Phúc Đa    
                       
                TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG    
                     
                       (Đã ký)    
                       
                       
                       
                       Phạm Thị Huyền