Asset Publisher

THÔNG BÁO LICH TRỰC QUỐC KHÁNH 02/09/2018

THÔNG BÁO LICH TRỰC QUỐC KHÁNH 02/09/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

Số: 152 /BC-MNTV

V/v Phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Việt, ngày 31 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều;

                                     - Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ;

                - Các đoàn thể các tổ chức xã hội trên địa bàn xã Tân Việt;

               - Các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên.

Thực hiện Công văn số 873 /PGD&ĐT ngày 30/8/2017 của phòng GD&ĐT Đông Triều về Phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị. Trường MN Tân Việt Phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018 như sau:

  1. Phân công lịch trực:

Thứ/ngày

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

Thứ 7/01/09/2018

Ngô Thị Sửu

 

Hiệu trưởng

 

0983.406.565

 

 

Chủ  nhật ngày 02/09/2017

Nguyễn Thị Hồi

Phó hiệu trưởng

01685.491.331

 

 

Thứ 2 ngày 03/9/2017

Nguyễn Thị Hồi

 

Phó hiệu trưởng

 

0914458467

 

          2. Đảm bảo các phương án đảm bảo CSVC.

- Trực trường, chỉ đạo phân công cho bảo vệ quản lý tốt công tác an toàn an ninh trường học.

- Phối hợp với địa phương phòng chống mưa bão, tài sản…

3. Báo cáo tình hình của đơn vị:

- Báo cáo tình hình của đơn vị những vấn đề phát sinh với địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Đề nghị các đồng chí trong BGH được phân công nghiêm túc thực hiện tốt công tác trực và báo cáo tình hình của nhà trường trong dịp nghỉ ngày Lễ Quốc khánh.

          Trên đây là lịch Phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018 của trường MN Tân./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT để B/c;

- UBND xã để B/c;           

- Các Đ/c BGH ( T/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

                              (Đã ký)

 

 

Ngô Thị Sửu