Asset Publisher

Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2015- 2016

Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2015- 2016


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT  

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2015- 2016

Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

172

 

 

45

41

42

44

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

172

 

 

45

41

42

44

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

1

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

172

 

 

45

41

42

44

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

172

 

 

45

41

42

44

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

172

 

 

45

41

42

44

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

157

 

 

41

38

37

41

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

15

 

 

4

3

5

3

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

45

 

 

45

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

45

 

 

45

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

127

 

 

 

41

42

44

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

127

 

 

 

41

42

44

                                                  

                                                      Tân Việt, ngày 01  tháng 10 năm 2015

                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                       (Đã ký)

 

 

                                                   Phạm Thị Huyền