Lịch trực tết dương lịch  

Chương trình công tác tháng 12.2020  

CÔNG KHAI XUẤT ĂN NGÀY 25/01/2021  

- Tổng xuất ăn: 156 - Tổng số tiền: 2,106,000 đ - Đã chi: 2.106.000 đ - Tồn: 0 đ

CÔNG KHAI ĂN: 23/11/2020  

Tổng số xuất ăn: 154 - Tổng số tiền ăn: 2.079.000đ - Số tiền đã chi: 2.079.000đ - Tồn: 0đ

Chương trình công tác tháng 11.2020  

CÔNG KHAI CÔNG TÁC THÁNG 10/2020  


Pages: 1  2  3  4  5  6