Xuất bản thông tin

công khai ăn ngày 15/01/2020

công khai ăn ngày 15/01/2020

Tổng số xuất ăn trong ngày:166
Tổng số tiền thu : 2.241.000
Tổng số tiền chi : 2.241.500
Tồn: Không