CÔNG KHAI ĂN NGÀY 23/10/2020  

Tổng số xuất ăn: 166 Tổng số tiền: 2.241.000 đ Đẫ chi: 2.241.000 đ Số dư: o đ

Chương trình công tác tháng 6.2020  


Các trang: 1  2  3  4  5